Verkiezingsprogramma PVV Dordrecht 2018-2022

U kunt het programma ook hier downloaden: 

Een brief aan alle Dordtenaren

De Partij Voor de Vrijheid wil in 2018 deel gaan uit maken van de gemeenteraad van Dordrecht.
Een steeds groter wordende groep inwoners voelt zich niet vertegenwoordigd. 
Zij verdienen een stem in 2018; de PVV pleit al lange tijd voor bindende volksreferenda.
Waar wij nu nog in zekere mate beschikken over de vrijheid om onze mening te uiten, dreigt dit recht van vrijheid van meningsuiting door de correcte politiek van de elite en oprukkende islam steeds verder te worden ingeperkt.
Deze problemen worden in Dordrecht angstvallig onbesproken gelaten.
Vrouwen en zelfs zeer jonge meisjes die gehoofddoekt over straat gaan, maken steeds vaker onderdeel uit van het Dordtse straatbeeld.
Het is de moeite waard onze Westerse manier van leven te koesteren.
Een groot deel van Dordrecht maakt zich zorgen over de toekomst van onze stad.
De gevestigde politiek is veel te tolerant ten opzichte van allerlei uitingen van de islam.
Het huidige college had een nieuwe, open en transparante bestuursstijl beloofd.
Dit is niet waar gemaakt getuige de gang van zaken rond de Oude Beerpolder. Burgerparticipatie is hier volledig teniet gedaan.
Dordt moet weer van ons worden!! Stem op woensdag 21 maart op de PVV

De keus is aan u !

Versterking van de Nederlandse cultuur, normen en waarden

De PVV is trots op onze cultuur en verworvenheden. Denk maar aan de gelijkheid tussen man en vrouw, onze democratisch stelsel en de vrijheid van meningsuiting. Nieuwkomers moet duidelijk worden gemaakt wat onze cultuur inhoudt en wat onze normen en waarden zijn. Door helder te zijn over wat wij van nieuwkomers verwachten verbeteren wij het integratieproces.
Overigens is de PVV helemaal geen voorstander van de aantallen nieuwkomers die nu binnenkomen, maar dat is een andere discussie. De PVV wil er geen nieuwkomers bij.
Op dit moment islamiseert Dordrecht in zekere mate; media en sommige politieke partijen benadrukken de normen en waarden van de Islam terwijl het zo zou moeten zijn dat zij vooral bezig zouden moeten zijn met het uitleggen en benadrukken van onze normen en waarden (en handhaving!) zodat nieuwkomers ook echt de kans krijgen om te integreren en er daardoor minder spanningen zijn.
In verschillende wijken worden spanningen gevoeld. Denk maar aan Oud-Krispijn, Wielwijk, de Staart en Crabbehof. Ook in andere wijken zijn spanningen voelbaar. De PVV signaleert dat veel Dordtenaren zich een vreemdeling in eigen stad voelen.
Ook voelen ze zich onveilig.
De Islam predikt bijvoorbeeld ongelijkheid tussen man en vrouw.
Wij zijn tegen discriminatie van Nederlanders bij de toewijzing van sociale huurwoningen, inrichtingskosten en andere voorzieningen. 

 • Wij zijn tegen asielzoekerscentra, opvanglocaties voor statushouders en het voorrangsbeleid voor statushouders bij de toekenning van sociale huurwoningen. 
 • Spreek je geen Nederlands en ben je niet bereid dit te leren dan wordt er maximaal gekort op je uitkering!
 • Geen enkele moskee er meer bij.
 • Wat ons betreft komt er geen enkele asielzoeker of statushouder meer ons eiland op! 
 • Dordrecht heeft al meer opgevangen dan aanvankelijk afgesproken. We spannen de kroon in vergelijking met andere Drechtsteden 
 • Neutralieit in publieke functies: een hoofddoek of andere religeuze symbolen zijn in dergelijke neutrale functies niet gepast! 

Verkeer, vervoer en veiligheid

Iedereen veilig over straat, dag en nacht!
Zonder veiligheid bestaat er geen leefbaarheid, wat hebben we aan mooie opgeknapte wijken als je er niet veilig kunt wonen?
Veel inwoners voelen zich in toenemende mate onveilig, en hebben onvoldoende vertrouwen in een adequate aanpak van overlast.
Ondermijnende criminaliteit neemt in Dordrecht toe en oplossingen blijven uit. De PVV wil de aandacht vestigen op de problemen die worden ervaren in slecht functionerende buurten zoals het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt.
De PVV pleit voor een verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom.
Wij pleiten voor een beter OV en steunen de plannen voor het doortrekken van de Rotterdamse metro naar Dordrecht.
Wij pleiten voor lagere parkeertarieven en willen het mogelijk maken om gratis te parkeren bij het ziekenhuis en de sportboulevard.

 • De PVV wil meer inzet van politie en toezicht in de wijk. 
 • Stadswachten moeten in dienst van de gemeente werken.
 • Lokale overlast zoals straatterrorisme wordt direct aangepakt.
 • Wij willen betere verlichting van de wegen ten behoeve van het vergroten van sociale en verkeersveiligheid.
 • De PVV vindt dat Dordrecht goed bereikbaar moet zijn met het OV en eigen vervoer. Het OV in de stad en regio moet beter op elkaar aansluiten en goed toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden. 
 • Wij willen dat het papieren kaartje in het OV beschikbaar blijft.
 • De PVV wil gratis busvervoer in Dordrecht voor 65+ handhaven.
 • Wij willen in elke wijk de schouwrondes weer invoeren. 
 • Wij willen meer klaar-overs bij Dordste scholen en gevaarlijke kruispunten: Nuttig werk, midden in de maatschappij en de stad wordt er veiliger van.

Zorg

De gemeente moet er zijn voor inwoners die zorg behoeven. Zorgkosten moeten betaalbaar blijven voor inwoners die geen andere keuze hebben dan daar een beroep op te doen. De PVV is voorstander van professionele zorg op wijkniveau. Daar waar de wet ruimte biedt, moet de gemeente eisen stellen aan de hoogte van de salarissen van zorgbestuurders. Mantelzorgers staan voor een zware taak. Waar mogelijk moeten we
mantelzorgers ondersteuning aanbieden. De dienstencheques voor mantelzorgers is een goed initiatief dat op de steun van de PVV kan rekenen. De PVV vraagt meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. We moeten voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen.
De jeugdzorg is momenteel problematisch: kwetsbare kinderen moeten altijd kunnen rekenen op hulp.
De PVV wil dat kindermishandeling in een vroeg stadium wordt gesignaleerd.

 • Onze verzorgingshuizen moeten behouden blijven. Wij willen het aantal verzorgingstehuizen uitbreiden. Er zijn oplopende wachtrijen voor verpleeghuiszorg in Dordrecht! Dit kan zo niet langer. De PVV pleit voor een nieuw verpleeghuis, en wel zo snel mogelijk. Het is een schande dat mensen die hulpbehoevend zijn en een indicatie hebben daardoor niet naar het verpleeghuis kunnen.
 • Wij willen een verbetering van de kwaliteit van de Drechthopper.
 • De PVV pleit voor een adequaat vangnet voor jongeren die hulp nodig hebben. Dit wordt belmmerd door overbodige bureaucratie. Hierdoor gaat een veel te groot deel van het budget niet naar de jongeren die hulp nodig hebben. Er zijn heel veel klachten over de jeugdzorg. De PVV wil dat deze klachten worden onderzocht en dat er onmiddelijk wordt ingegrepen!
 • Er zijn regelmatig klachten over de sociale dienst. De PVV vindt dat klachten en bezwaarschriften binnen twee weken door de sociale dienst dienen te worden behandeld. De huidige klachtenprocedure duurt te lang waardoor mensen in geldnood raken.
 • Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg, geen subsidie voor cultuur sensitieve zorg of diversiteitsbeleid.
 • Wij willen niet dat er wordt bezuinigd op gehandicaptenvoorzieningen.
 • Servicepunten en sociale wijkteams moeten behouden blijven en waar nodig uitgebreid.
 • Behoud van de bestaande dienstcheques voor hulp.

Onderwijs

Onderwijs moet gaan over taal, rekenen en geschiedenis van Nederland. Het respect voor de meester en juf moet terugkeren, geen "je" en "jij"maar "meneer", "mevrouw" en U.
De klassen moeten kleiner worden zodat er meer individuele aandacht komt voor elk kind. Ook gym-en zwemlessen zijn een belangrijk deel van het onderwijs.
Zwakke scholen moeten streng gecontroleerd worden en waar nodig gesloten.
Spijbelen en afwezigheid op Islamitische feestdagen moet streng bestraft worden.
De basis van een maatschappij is het onderwijs! Hier doen de kinderen niet alleen kennis op, maar ze leren ook hoe ze met elkaar om kunnen gaan en worden zodoende voorbereid op de maatschappij.

 • Handen af van onze tradities: bij het Sinterklaasfeest horen zwarte pieten en bij Kerstmis hoort een kerstboom.
 • Verplichte zwemles voor iedereen op de basisschool en geen gescheiden zwemmen.
 • Een stop op de subsidie voor gescheiden zwemmen in het zwembad ''de Dubbel''.
 • 1x per week schoolfruit op de basisschool en regelmatig voorlichting over gezond eten en sporten.
 • Op de middelbare scholen willen wij dat er meer voorlichting over de gevaren van drugs er alcohol wordt gegeven. Daarnaast moeten er EHBO- en reanimatie lessen komen, zodat iedereen straks een basis EHBO diploma op zak heeft.
 • De 3 uur lichamelijke oefening op school, die de tweede kamer zo graag wil, moet behaald worden.

Economie

Een goed draaiende economie is van levensbelang voor de stad.
De economische groei blijft echter achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Economische groei houdt gelijke trend met de bereikbaarheid van de stad.
De gemeente onderhandelt met NS om meer treinen te laten stoppen in Dordrecht CS. Daarom moeten wij ons als gemeente nog duidelijker opstellen dan nu het geval is. Toerisme is de laatste jaren een steeds belangrijker bron van inkomsten geworden
voor Dordt.
Ook het Nationaal Park De Biesbosch kan beter voor toeristische doeleinden worden geëxploiteerd.
Wij zien graag dat de leegstand wordt opgelost en waar mogelijk heringericht wordt voor sociale huur of maatschappelijke projecten, daarom willen we actief in gesprek gaan met de huidige eigenaren.
De huidige belastingdruk is fors. De PVV pleit voor lagere gemeentelijke
lasten. Gemeentelijke belastingen mogen niet verder stijgen dan de inflatie.
Oude bedrijventerreinen moeten eerst ingericht zijn voor er gestart kan worden met de bouw van nieuwe.

 • Verlaging van de hondenbelasting en indien mogelijk afschaffing.
 • Meer transparantie over de gemeentelijke begroting.
 • Eén loket voor alle ondernemerszaken.
 • Wij willen dat vergunningprocedures worden vereenvoudigd.
 • Wij zien graag dat de precariobelasting fors wordt verlaagd en indien mogelijk wordt afgeschaft. 

Natuur en milieu

Vervuiling bedreigt onze gezondheid!
Het is vanzelfsprekend dat ons drinkwater en onze grond van goede kwaliteit moeten zijn. De huidige stand van zaken baart ons grote zorgen, niemand weet wat de gezondheidsrisico's van GenX zijn, daarom heeft elke Dordtenaar recht op een gratis onafhankelijk bloedonderzoek.
Het eiland van Dordrecht heeft mooie natuur, zoals de Biesbosch, onze historische stadsparken en onze prachtige polders.
Ondanks de belofte dat er niet in de polders zou worden gebouwd is in 2017 het groene licht gegeven voor het volbouwen van de Oude Beerpolder met bedrijven.
Tientallen hectares open polderlandschap dreigen te worden opgeofferd met instemming van Beter Voor Dordt terwijl een groot deel van onze oude bedrijventerreinen nog leeg staat.
Uitgebreid protest van omwonenden is simpelweg genegeerd.
Hierbij is de rode lijn van het stadsbestuur in de afgelopen jaren steeds geweest:
"Wij horen graag uw mening, maar we gaan er niets mee doen."

 • Er wordt in onze polders niet gebouwd, alleen binnen stedelijk gebied.
 • Groenzones bij Dordtse bedrijventerreinen creëren zodat mensen hier kunnen ontspannen in hun pauzes. 
 • Wij willen er niet nog meer windturbines bij en zetten ons in om de bestaande zo snel mogelijk weg te krijgen.
 • Ons drinkwater en onze grond moeten schoon zijn en zonder vervuiling, er moet per direct gezocht worden naar goede oplossingen voor deze huidige problemen.
 • Het ophalen van grofvuil blijft gratis.
 • Behoud van onze stadsparken.

Cultuur, historie en recreatie

Dordrecht is de oudste stad van Holland, al vanaf het eind van de 12de eeuw!
Het moet afgelopen zijn met de verkrotting van Dordtse monumenten.
Geen culturele kaalslag. Historische panden zoals Pand Teerlink moeten behouden blijven! In de binnenstad wordt het ene onzalige bouwplan opgevolgd door het andere, en zelfs het dorpse karakter van Dubbeldam wordt door het college aangetast met hoogbouw.
De gemeente moet invulling geven aan de nieuwbouw op de Spuiboulevard en dit niet aan projectontwikkelaars overlaten.

 • Nederlandse tradities zoals de Sinterklaasintocht zullen door ons nooit worden aangepast!
 • Opknappen van panden en gevels moet worden gestimuleerd. PVV Dordrecht pleit voor een Dordts gevelfonds.
 • Het Sinterklaashuis is waardevol voor Dordrecht en kan rekenen op steun.
 • Niet bezuinigen op succesvolle evenementen! Deze trekken duizenden bezoekers naar onze stad.
 • De PVV is voorstander van gedeeltelijke financiering van sportclubs die nieuwe faciliteiten nodig hebben.
 • De bibliotheek is belangrijk voor Dordrecht, hier wordt niet op bezuinigd.
 • Wij zijn trots op een project als het Vrieseplein, waardoor betrokken burgers zelf in goed overleg met gemeente een gewaardeerd ontwerp voor een plein in onze stad is gemaakt.

Bestuur en middelen

Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, wordt het college ineens kritisch op de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Men heeft jarenlang kritiekloos langs de kant gestaan toen Dordrecht werd opgeslokt in een bestuurlijk gedrocht. Een groot deel van het gemeentelijk budget gaat naar de Drechtsteden; het is voor de burger niet duidelijk waaraan deze gelden worden besteed. Democratisch genomen beslissingen door de gemeenteraad van Dordrecht kunnen vervolgens door de Drechtraad naast zich neer worden gelegd. Dit is een slechte zaak; we willen juist de burger meer invloed geven. De Drechtraad is een voorbeeld hoe de afstand tussen bestuur en burger verder wordt vergroot. De PVV is hier op tegen.
Het Drechtsteden Verband moet verdwijnen in zijn huidige vorm.

 • Wij zijn geen voorstander van het verhogen van de OZB. Lasten omlaag!
 • Stop op internationale stedenbanden: In 2013 werd de Dordtse inwoner gevraagd waar zij op wilde bezuinigen maar liefst 71% gaf het antwoord stedenbanden. Ondanks die uitspraak is er weinig ingeleverd op het budget en kosten de 5 stedenbanden nog steeds tonnen belastinggeld, dat geld kan nuttiger worden besteed.
 • Inspraak voor burgers middels bindende referenda! Digitaal ondertekenen moet mogelijk worden.
 • Gemeentelijke informatie wordt alleen in het Nederlands verstrekt!
 • Minder inhuur van dure externen. 
 • Loketfuncties voor ouderen in ieder stadsdeel. Meer ouderenadviseurs bij welzijnsorganisaties.
 • Verplicht werken in de bijstand wordt beloond met het salaris dat bij deze functie hoort. 
 • Harde aanpak van uitkeringsfraude door inzet van de sociale recherche. 
 • Wij willen een onderzoek naar het huidige generatiepact en bij onvoldoende resultaat hiervan kijken we of we het kunnen verbeteren.
 • Wij willen dat het PMB direct ingaat na toekenning van de sociale voorziening (IOAW, IOAZ en Participatiewet).

Dekkingsplan 2018-2022

Financieel gevolg

Dekkingsplan 2018-2022 (in miljoenen euro's)
Voorstel PVV

Openen en instandhouding verpleeghuis: Bekostiging vanuit de Wet Langdurige Zorg
Stoppen met diversiteitsbeleid of subsidies cultuur sensitieve zorg: P.M.
Verlagen precariobelasting: - 3,00
Verlaging hondenbelasting: -0,25
Meer stadswachten: -1,00
Gratis zwemlessen scholen: 0,25
Stoppen investeren in stedenbanden: +0,30
Heroriëntatie/verbetering proces inhuur externen en efficiënter werken gemeentelijke organisatie: + 4,50