PVV en 50PLUS: Onbetrouwbare overheid door tegenwerken strandhuisjes Kijkduin

schriftelijke-vragen-2.jpg

De fracties van PVV en 50PLUS in Zuid-Holland zijn niet te spreken over de houding van het provinciebestuur tegenover de strandhuisjes in Kijkduin. 50PLUS-Statenlid John Struijlaard: “Enkele jaren geleden hebben hardwerkende ondernemers een vergunning gekregen om strandhuisjes te plaatsen op het prachtige strand van Kijkduin. Een prima initiatief. De provincie haalde dit project ook aan als voorbeeld. Nu blijkt ineens dat alles toch niet mogelijk is, en dreigen de huisjes op korte termijn te moeten verdwijnen. Een regelrechte schande!”

Beide partijen willen van het provinciebestuur weten waar deze kwalijke draai vandaan komt. PVV-Statenlid Jeffrey Rijken: “Het vreemde is dat de provincie er alles aan doet om de twintig strandhuisjes in Kijkduin weg te krijgen, maar dat een ondernemer in CDA-gemeente Westland enkele honderden meters verderop wel een vergunning krijgt voor het neerzetten van liefst honderd strandhuisjes. Ik ben benieuwd naar de rol van de CDA-gedeputeerde in dit verhaal. Zij heeft heel wat uit te leggen want dit verhaal stinkt!”

PVV en 50PLUS stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, en zullen zich blijven verzetten tegen het wegjagen van deze ondernemers uit Kijkduin.

Vragen:

1. Bent u op de hoogte van de reeds bestaande en vergunde strandhuisjes in Kijkduin?

2. Is het u bekend dat de strandhuisjes zijn voorzien in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen en dat er met het realiseren van de strandhuisjes geen sprake is van aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied omdat de strandhuisjes het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen niet in de weg staan? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u op de hoogte van de correspondentie tussen de gemeente Den Haag en de Provincie waaruit blijkt dat dit initiatief reeds op 20 december 2012 goedgekeurd is en door een Europese aanbesteding in 2014 is vergeven aan Stichting Leef met de Zee? Zo nee, waarom niet?

4. Is het u bekend dat in november 2015 Provinciale Staten motie 593 hebben aangenomen waarin werd verzocht uiterlijk eind eerste kwartaal 2016 een inventarisatie te maken van de huidige situatie van de ruimtelijke ontwikkelingen op de stranden van Zuid-Holland, en dat er in deze quick scan beschreven stond dat er reeds vanaf 2011 plannen bestonden voor de strandhuisjes in Kijkduin en dat hierbij is opgemerkt dat de plannen pasten in het toen geldende ruimtelijk kader? Zo ja, waarom deze draai van het beleid van GS? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Verordening ruimte in februari 2016 (VR Oud) de omgevingsvergunning van Stichting Leef met de Zee op de onderhavige locatie bij Kijkduin is verleend en derhalve een bestaande situatie is, en dus voor nu en in de toekomst VR Nieuw niet geldt? Zo nee, waarom niet?

6. Is het niet zo dat de wijzigingen van december 2016 VR Nieuw in werking zijn getreden ten tijde van de verleende omgevingsvergunning, waardoor van een heroverweging van de omgevingswetvergunning geen sprake kan zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een goed onderbouwde motivatie.

7. Is het u bekend dat op de voorziene locatie, ook in een situatie zonder strandhuisjes, al sprake is van bebouwing en intensieve recreatie gedurende het gehele jaar? Dat in de strandhuisjes overnacht mag worden en er geen andere ruimtelijke relevante effecten zijn dan recreatie overdag, en dat de strandhuisjes slechts een deel van het jaar op het strand aanwezig zijn?

8. Hoe heeft gemeente Den Haag de benodigde ruimte voor strandhuisjes kenbaar gemaakt en waarom heeft dit niet geleid tot het aanwijzen van kustbebouwing in het NNN-gebied door GS?

9. Waarom heeft GS het gebied waar de strandhuisjes staan in Kijkduin opgenomen als gebied waar geen strandhuisjes mogen staan in NNN?

10. Waarom zijn de strandhuisjes in Kijkduin niet opgenomen in het NNN-gebied en de 100 strandhuisjes in Ter Heijde wel, terwijl de strandhuisjes in Ter Heijde nog niet vergund zijn (geen waterwetvergunning/ geen omgevingswetvergunning/geen NB-wetvergunning)?

11. Waarom is bovenstaande volgens u geen meten met twee maten, en bovenal een voorbeeld van ondernemertje pesten? Graag antwoord met een goed onderbouwde en acceptabele argumentatie!

12. Is het u bekend dat de Westlandse ondernemer inzake de strandhuisjes in Ter Heijde onderhands de gunning voor deze 100 strandhuisjes heeft gekregen, en dat er geen sprake is geweest van een inschrijving of een andere vorm van transparant proces? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft dit te maken met een zorgvuldige procedure?

13. Is het u bekend dat door het Hoogheemraadschap van Delfland op 10 juli 2014 een watervergunning verstrekt is aan Stichting Leef met de Zee, en dat voor deze vergunning geldt dat hiervan gebruik gemaakt kan worden voor de nieuwe omgevingsvergunningen in de toekomst? Zo nee, waarom niet?

14. Is het u bekend dat de omgevingswetvergunning die door gemeente Den Haag is verleend aan Stichting Leef met de Zee voor bepaalde tijd is en dat deze periodiek verlengd moet kunnen worden?

15. Klopt het dat de initiatiefnemers van Stichting Leef met de Zee u meermaals hebben benaderd met vragen en dat u hen consequent doorverwijst naar de gemeente Den Haag terwijl u wel degelijk de verantwoordelijke partij bent die met hen over deze situatie in gesprek dient te gaan? Zo nee, waarom bent u niet verantwoordelijk voor opneming in de NNN van deze strandhuisjes?

16. Bent u bereid om een wijziging aan de gebiedsgrens toe te passen in het NNN-gebied zodat de strandhuisjes van Stichting Leef met de Zee daar kunnen blijven staan? Zo nee, waarom niet?

17. Kunt u aangeven hoe u bij de wijziging van uw houding ten opzichte van de strandhuisjes de impact en consequenties voor de praktijk heeft afgewogen voor een project als dat van Stichting Leef met de Zee?

18. Realiseert u zich dat het plots beëindigen van dit project tot forse schade en zelfs faillissement voor de initiatiefnemer betekent?

19. Waarom heeft u bij een dergelijk impactvolle consequentie voor de initiatiefnemer hen niet vroegtijdig betrokken/geïnformeerd bij de VR Nieuw en hoe heeft u invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid en plicht als overheid om dit zeer zorgvuldig te doen?

20. Waarom heeft u Provinciale Staten niet geïnformeerd over deze impactvolle consequentie voor bewoners/initiatiefnemers uit uw provincie? Hoort dit niet bij het besluitvormingsproces van Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

21. Bent u ervan op de hoogte dat in het Kustpact staat beschreven dat plannen, projecten en vergunningen die vóór de datum van inwerkingtreding van het Kustpact zijn vastgesteld danwel verleend, danwel waarvan voor die datum van een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, gerespecteerd worden en dit voor Stichting Leef met de Zee geldt? Zo nee, waarom zou dit niet gelden voor Stichting leef met de Zee?

22. Is het u bekend dat de strandhuisjes in Kijkduin van Stichting Leef met de Zee aan de boulevard van Kijkduin liggen (tussen twee strandpaviljoens) en dit als bebouwd gebied is aan te merken? Bent u ter plaatse geweest om dit te bekijken?

23. Bent u bereid om alsnog met deze ondernemer een gesprek aan te gaan om een passende oplossing te zoeken?

 

50PLUSfractie
J.W.A. Struijlaard

PVV Zuid-Holland
J.J. Rijken