PVV pleit voor komst Decathlon Schiedam, onacceptabel dat GS motie niet uitvoert

De gemeente Schiedam, lokale ondernemers, én een meerderheid van Provinciale Staten zijn voor de komst van Decathlon naar Schiedam. Toch hebben Gedeputeerde Staten besloten geen uitvoering te geven aan een door de Provinciale Staten aangenomen motie waardoor Decathlon zich zou kunnen vestigen in Schiedam. Gedeputeerde Staten moeten namelijk een ontheffing verlenen, maar weigeren dit. 

PVV Statenlid Jeremy Mooiman: ''De PVV Zuid-Holland is hard aan het werk om te zorgen dat onze ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. De PVV heeft er gedurende de vorige en de huidige periode voor gepleit om de komst van Decathlon in Schiedam niet in de weg te staan. De lokale democratie heeft immers besloten Decathlon in de stad te willen ontvangen, en dat moet gerespecteerd worden. De situatie is nu al bijna 5,5 jaar gaande door de alsmaar voortdurende bureaucratische rompslomp van de provincie.''

Op 3 juli 2019 was het na jaren van discussie eindelijk zover dat er in Provinciale Staten een motie werd aangenomen waarin GS werden opgeroepen om de ontheffing voor de gemeente Schiedam te honoreren. Dit zou betekenen dat Decathlon conceptstore als onderdeel van Sportpark Harga zou worden toegestaan. Hiermee leek het erop dat de besluitvorming van de gemeentelijke democratie gerespecteerd zou worden en dat de ondernemers de ruimte zouden krijgen. Op 6 november 2019 kwam bij PS plots het bericht binnen dat GS niet van plan zijn om de aangenomen motie uit te voeren, en dus geen ontheffing te verlenen. Wat de PVV een ronduit foute keuze. Het college verzet zich hiermee tegen de wens van de gemeente Schiedam, tegen de ondernemers die staan te trappelen om te beginnen én al zo lang hebben gewacht, en tegen de toename van werkgelegenheid in de regio.

Bij de ontheffingsverzoeken van de gemeente Schiedam is een overtuigende onderbouwing aanwezig door o.a. een herkenbare samenhang tussen a. de locatie (sportpark Hagra), b. het specifiek voor die locatie gewenste detailhandelsconcept en c. de sinds 2014 consistent door de gemeente nagestreefde beleidsdoelen van werkgelegenheid, vergroting van sportparticipatie en bevordering van gezondheid en sociale cohesie. De beleidsdoelen zijn zodanig juridisch-planologisch geborgd dat er van precedentwerking in geval van verlening van een ontheffing geen sprake is.

Het detailhandels beleid van de provincie is teveel gericht op regisseren waardoor enige vorm van samenwerking met de lokale democratie ontbreekt. Helaas is deze handelswijze niet nieuw, dit college plaatst immers ook volop windturbines, zelfs wanneer iedereen in de omgeving tegen is. De PVV agendeert het besluit van GS om de motie niet uit te voeren voor de Provinciale Staten vergadering van 13 november.

Een artikel over de situatie is ook hier te lezen:

https://www.ad.nl/waterweg/partijen-in-provincie-pleiten-alsnog-voor-komst-decathlon~aa636d6a/