Schriftelijke vragen “Tientallen miljoenen kapitaalvernietiging door verbieden bouwplannen Alphense polder’’

Schriftelijke vragen “Tientallen miljoenen kapitaalvernietiging door verbieden bouwplannen Alphense polder’’

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten                                                                         

Datum: 3-5-2020                                                                                                          

Onderwerp: Tientallen miljoenen kapitaalvernietiging door verbieden bouwplannen Alphense polder

Toelichting:

De provincie Zuid-Holland zette onlangs een streep door de plannen voor een nieuwbouwwijk in de polder tussen Alphen en Leiden. Omroep West rapporteert dat het verbieden van woningbouw in polder Gnephoek bij Alphen aan den Rijn kapitaalvernietiging is van vele tientallen miljoenen euro’s. Dat blijkt uit een inventarisatie die Omroep West en haar mediapartner Studio Alphen maakten.

Al vooruitlopend op de bouw van een eventuele nieuwbouwwijk in de Gnephoek zijn er sinds de jaren negentig vele miljoenen geïnvesteerd. Zo zijn asfaltcentrale Heijmans en bakkerij Visser door de gemeente uitgekocht. Dat bewuste gebied - twaalf hectare groot - heeft een boekwaarde van tien miljoen euro. Daarnaast hebben projectontwikkelaars voor een onbekend bedrag boeren uitgekocht, op een terrein van enkele honderden hectaren.

Volgens wethouder Gerard van As heeft Alphen aan den Rijn behoefte aan 6000 nieuwe woningen. De Provincie Zuid-Holland weigert dit aantal, volgens gedeputeerde Koning zijn er maximaal 3800 nieuwe woningen nodig. Ondanks dat de provincie Zuid-Holland een streep heeft gezet door de plannen van Alphen wil de gemeente doorgaan met het voorbereidende onderzoek naar bebouwing in beide polders.

Voor de PVV Zuid-Holland is de in de eerste alinea genoemde kapitaalvernietiging onacceptabel. De Provincie Zuid-Holland zou zich juist in deze tijd van grote woningnood sterk moeten maken voor de realisatie van meer woningen voor onze inwoners. Daarom stelt ondergetekende de volgende vragen;

1) Wat de PVV betreft dienen we zorgvuldig om te gaan met belastinggeld. Bent u het met de PVV Zuid-Holland eens dat kapitaalvernietiging immens zonde is en voorkomen dient worden, ook in deze Alphense casus? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met betrekking op de Alphense casus (*) (**).

2) Op pagina 33 van uw coalitieakkoord ‘’Elke dag beter. Zuid‑Holland. Coalitieakkoord 2019 – 2023’’ schrijft u dat de snelheid van woningbouw omhoog moet zodat al onze inwoners een passende en betaalbare woning kunnen vinden. In hoeverre mate bent u er tot op heden in geslaagd om het tempo van woningbouw te versnellen, in vergelijking met het tempo onder het vorige college?

3) Waarom denkt u dat het inzicht van de Provincie Zuid Holland voor wat betreft het aantal te bouwen woningen dusdanig veel verschilt met het inzicht van de gemeente Alphen aan den Rijn? Weet u op welke manier de cijfers van de gemeente Alphen zijn opgebouwd? Zo nee, bent u bereid om verder in gesprek te treden met de gemeente Alphen over de raming?

4) Op pagina 34 van uw coalitieakkoord schrijft u dat u gaat kijken welke wetten en regels in de weg zitten bij de versnelling van woningbouw, en dat u belemmeringen weg gaat nemen. Kijkt u hierbij ook naar provinciale regelgeving? Bent u het met de PVV eens dat huidig provinciaal beleid de versnelling van woningbouw belemmert?

5) Op pagina 34 van uw coalitieakkoord schrijft u dat u toe gaat staan dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoeftevoorspellingen. U schrijft dat u op deze manier wil voorkomen dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen. Heeft u de gemeente Alphen toegestaan om meer woningen in te plannen dan nodig volgens de woningbehoeftevoorspellingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel?

6) Op pagina 35 van uw coalitieakkoord schrijft u dat u bij voorkeur wil bouwen op locaties die goed bereikbaar zijn. Bent u van mening dat de locaties die door de gemeente Alphen naar voren zijn geschoven goed bereikbaar zijn, zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met betrekking op de infrastructuur in de nabijheid van de door Alphen naar voren geschoven locaties.

7) Denkt u niet dat, nu de bouwsector extra onder druk komt te staan i.v.m. de coronacrisis, het goed zou zijn om gemeenten meer ruimte te geven om woningbouw te laten realiseren? Zo nee, waarom niet?

8) Heeft u zicht op het aantal woningbouwprojecten dat in de knel dreigt te raken vanwege de coronacrisis? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                          
PVV Zuid-Holland               


BRONNEN


(*) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4036788/Tientallen-miljoenen-kapitaalvernietiging-door-stopzetten-bouwplannen-Alphense-polder

(**) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4037127/Ondanks-provinciaal-nee-wil-Alphen-doorgaan-met-bouwplannen-in-polder