Schriftelijke vragen ''Voorkom hogere energierekeningen voor onze burgers''

Schriftelijke vragen ''Voorkom hogere energierekeningen voor onze burgers''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten  

Datum: 24-7-2020 

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf op donderdag 23 juli jongstleden (*) komt naar voren dat honderden huishoudens uit de Haagse wijk Transvaal Midden woedend zijn, aangezien zij worden geconfronteerd met torenhoge energienota’s en stijgingen van vaste kosten, nadat zij verplicht zijn aangesloten op een collectieve warmte-en koude opslag.

Bewoner Jasar Benzian geeft in het artikel aan dat bewoners zich beduveld voelen, aangezien hen werd voorgeschoteld dat zij een duurzame woning zouden krijgen met lagere energiekosten dan wanneer ze op aardgas zijn aangesloten. Echter, waar bewoners jaarlijks gemiddeld circa 200 euro terugkregen, moeten sommige bewoners nu honderden tot duizend euro extra betalen, ondanks de zachte winter.

Een andere bewoner, Milko Lippens, gaf aan dat zijn maandlasten dit jaar met maar liefst veertig procent zijn gestegen en dat er tot overmaat van ramp ook nog ruim twintig storingen dit jaar en afgelopen jaar waren.

De PVV maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor onze burgers. Niet alleen worden door meerdere overheidslagen vele miljoenen euro’s belastinggeld verspild aan allerlei inefficiënte klimaatprojecten, maar is het ook niet uit te sluiten dat de energierekening van burgers in wijken waar woningen gedwongen van het aardgas worden gehaald gaat stijgen.

Eind 2019 bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau Ecorys dat maar liefst 650.000 Nederlandse huishoudens niet of nauwelijks hun maandelijkse energierekening kunnen betalen. (**)
Dit is al een schrikwekkend grote groep, maar het onderzoeksbureau verwacht dat deze groep ‘energiearme’ Nederlanders de komende tien jaar nog veel groter wordt, aangezien kabinet Rutte-III ernaar streeft alle woningen van het gas af te halen. Ecorys berekende dat in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens met moeite de kosten voor gas en elektriciteit kunnen opbrengen. Dat zijn dus ook honderdduizenden Zuid-Hollanders.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Kunt u aangeven voor Zuid-Hollandse huishoudens die aardgas hebben ingeruild voor een warmtepomp, hoe hun energierekening zich gemiddeld verhoudt tot de jaren voor deze wissel? Gaarne deze cijfers ook t.a.v. provinciale gebouwen waar aardgas is vervangen door een warmtepomp te leveren. Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat als er sprake is van stijgende energierekeningen zoals in de casus Transvaal Midden, dat dit volstrekt onacceptabel is? Wat bent u van plan te ondernemen om dergelijke stijgende energierekeningen te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Wordt door de provincie op wat voor manier dan ook geïnventariseerd en/of rekening gehouden in beleid wat de financiële gevolgen op lange termijn zijn van het aardgasvrij maken van wijken? Zo ja, graag zoveel mogelijk details. Gaarne ook cijfers voor eventuele provinciale gebouwen waar aardgas is vervangen door bv. een warmtepomp. Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Wordt door de provincie op wat voor manier dan ook geïnventariseerd en/of rekening gehouden in beleid m.b.t. het aardgasvrij maken van wijken en provinciale gebouwen, hoeveel storingen er zijn en waren bij energielevering door aardgas, warmtepompen etc.? Zo ja, graag zoveel mogelijk details en zo nee, waarom niet?

5) Kunt u aangeven hoe de verschillende zwaarwegende belangen van burgers (gezondheid, financieel, energiezekerheid etc.) worden gewaarborgd bij het aardgasvrij maken van wijken? Graag een gemotiveerd antwoord.

Op blz. 73 van de Jaarstukken 2019 staat:

“We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik van aardgas drastisch te verminderen.”

6) Deelt u de mening, kijkende naar de verstrekkende sociaaleconomische gevolgen van de Coronacrisis, het snel stijgende aantal ‘energiearmen’, de steeds luider wordende weerstand tegen de energietransitie en het vele belastinggeld dat deze transitie kost, dat het verstandig is om provinciaal beleid dat is gericht op het drastisch verminderen van het aardgasverbruik te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

7) Bent u bereid om aan het Rijk te verzoeken om de beleidsplannen inzake het aardgasvrij maken van de gehele Nederlandse woningvoorraad opnieuw onder de loep te nemen en zoveel mogelijk te herzien, waaronder het terugdraaien van het schrappen van de gasaansluitplicht? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                          
PVV Zuid-Holland               

BRONNEN

(*) https://www.telegraaf.nl/financieel/2139667232/woede-om-hoge-energienota-met-warmtepomp-we-voelen-ons-beduveld 
(**) https://www.trouw.nl/economie/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/