Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake windparken Goeree-Overflakkee''

Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake windparken Goeree-Overflakkee''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 10-8-2020

Toelichting

In een artikel van Wynia’s Week (*) viel te lezen dat projectontwikkelaars die windparken willen realiseren kritische omwonenden en actiegroepen proberen te paaien met financiele cadeautjes in de vorm van subsidie op de energierekening of bijdragen in ‘windfondsen’ voor ‘duurzame projecten’ in de buurt. Als voorbeeld werd Goeree-Overflakkee genoemd, waar nog steeds nieuwe parken in aanbouw zijn.
Windpark Krammer bijvoorbeeld (bouwsom: 215 miljoen euro) telt 34 enorme windturbines die de horizon tussen Oude Tonge en Bruinisse ontsieren en binnenkort komt vlakbij de N59 windpark Blaakweg met nog meer windkolossen. 

Verschillende maatschappelijke organisaties hebben onlangs 20.000 euro ontvangen van Windfonds Krammer voor hun ‘duurzame projecten’ op Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Uit het artikel komt naar voren dat van elke MWh die Windpark Krammer aan elektriciteit produceert 50 eurocent in Windfonds Krammer wordt gestort, waardoor het windpark jaarlijks ongeveer 150.000 euro afdraagt aan het windfonds. Van dit bedrag gaat 60.000 naar omwonenden als ‘tegemoetkoming voor groene stroom’ en hoe dichter huishoudens bij de windmolens wonen, des te meer ‘tegemoetkoming’ zij ontvangen. Het resterende bedrag in het windfonds gaat naar de drie genoemde gemeenten; zo ontvangt de gemeente Goeree-Overflakkee jaarlijks 30.000 euro om te besteden aan ‘duurzame projecten’.

Deze bedragen staan echter in schril contrast met de enorme opbrengsten van Windpark Krammer; zo ontving het windpark een geschat bedrag van circa 29 miljoen euro aan SDE+-subsidie en heeft het windpark opbrengsten uit stroomcontracten met bijna uitsluitend industriële grootverbruikers. Dus niet met particulieren. Dit opmerkelijke mechanisme is ook duidelijk zichtbaar in de provincie Noord-Holland bij Windpark Wieringermeer.

Op woensdag 17 juni jongstleden was namelijk de rubriek De Hofbar van Powned en de uitzending stond in het teken van een onthullende reportage over het grootste windpark in Nederland, Windpark Wieringermeer, goed voor bijna 100 windturbines. (**)

Uit gesprekken met o.a. omwonenden werd duidelijk dat zij met maar 100 euro per maand nauwelijks profiteerden van de windturbines, enorme overlast ervaren (licht), niet de beloofde werkgelegenheid is gekomen (125 i.p.v. 1500 banen) en dat zij ook geen stroom krijgen van het windpark, wat wel de bedoeling was.

In plaats van dat de stroom wordt geleverd aan 370.000 huishoudens, zoals benadrukt bij de aanbouw van het zwaar gesubsidieerde windpark (660 miljoen euro), gaat de stroom naar energie slurpende datacenters van multinationals Microsoft en Google.

Zij plukken de zoete vruchten van door belastinggeld gesubsidieerde groene stroom en zijn de lachende derden. Net als de 30 boeren die hun land hebben gebruikt om de windturbines op te zetten, waardoor zij nu miljonair zijn. Dat levert spanningen op in de lokale gemeenschap, aangezien de windboeren enorme lusten hebben van de turbines, maar niet de lasten.

Volgens elektrotechnisch ingenieur Arnold Uilenhout betalen de huidige datacenters in de Wieringermeer door een speciale belastingconstructie geen belasting, maar slurpen wel al 4% van de totale Nederlandse energievoorziening. Dat heeft ook grote gevolgen voor het huidige stroomnet.

Kijkende naar de snel groeiende energievraag en het enorme ruimtegebruik van energie uit zon en wind in vergelijking met aardgas en kernenergie, moet de vraag worden gesteld waar de benodigde energie vandaan moet komen? (***)

Bovendien liet emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout in de Telegraaf van 19 juni jongstleden optekenen dat door weersafhankelijkheid de gemiddelde energieproductie van windturbineparken op land minder dan 30% is, dan wat ze op papier zouden moeten leveren. (****)

De PVV maakt zich grote zorgen over de beschreven gang van zaken. Niet alleen kleven er enorme nadelen aan de realisatie van windturbines voor o.a. de economie, het landschap, het milieu, de natuur en energiezekerheid, maar heeft het er ook alle schijn van dat de windfondsen enkel worden gebruikt als ‘zoethoudertjes’ voor omwonenden en de lokale politiek om hen netjes in het gareel te houden.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) In uw Coalitieakkoord staan op blz. 19 de volgende passages:

“Energieopwekking uit wind op land heeft onze laatste voorkeur.”

En:

“Onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land voeren we uit,

uiterlijk in 2023 is de opgave gereed.”

Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven welke “huidige afspraken” nog moeten worden uitgevoerd? Horen de in de toelichting genoemde windparken daar ook bij? Zo nee, deelt u dan de mening dat de bouw van genoemde windparken haaks staat op bovenstaande passages, wat niet bevorderlijk is voor het vertrouwen in de politiek en met alle sociaal-economische gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven voor wie exact de stroom is die wordt opgewekt door de in de toelichting genoemde windparken? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Deelt u de mening dat het op zijn zachtst gezegd zeer onwenselijk is als industriële grootverbruikers, waaronder multinationals, profiteren van uit belastinggeld zwaar gesubsidieerde ‘groene’ stroom? Zo ja, op welke manier kan de provincie deze perverse gang van zaken tegengaan en zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat de financiële tegemoetkomingen die omwonenden en gemeenten ontvangen in schril contrast staan ten opzichte van de enorme nadelen die de windparken opleveren en volledig verbleken ten opzichte van de torenhoge subsidies en overige inkomsten die de windparken genereren? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de mening dat windfondsen vooral een methode zijn waarmee getracht wordt lokale protesten zo goedkoop mogelijk in de kiem te smoren? Zo nee, waarom niet?

6) Behalve Windfonds Krammer zijn nog meer windfondsen op o.a. Goeree-Overflakkee actief.

Kunt u aangeven voor de hele provincie Zuid-Holland welke windfondsen actief zijn of binnenkort actief worden, aan wie welke bedragen zijn en/of worden uitgekeerd, wat de inkomsten zijn of worden van de betreffende windparken en aan wie precies stroom wordt of gaat worden geleverd? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

7) Is de gedeputeerde het met de PVV eens dat de beschreven casussen ook duidelijk het failliet aantonen van energie uit wind en dat het onafwendbaar is om toch naar vormen van kernenergie te kijken? (mobiele mini-reactoren VK, goedkope standaard-kerncentrales Zuid-Korea etc.)

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) https://www.wyniasweek.nl/hoe-windmolensubsidie-ook-wordt-gebruikt-om-burgers-koest-te-houden/

(**) https://www.gids.tv/video/223733/de-hofbar-gesjoemel-met-windmolensubsidie

(***) https://www.ad.nl/binnenland/opwekken-groene-stroom-kost-tot-duizend-keer-zoveel-ruimte~af1bf9e6/

(****) https://www.telegraaf.nl/watuzegt/235092628/onze-energievoorziening-wordt-onbetaalbaar