Schriftelijke vragen ''Wilde bijen in gevaar door wildgroei buitenlandse honingbijenkasten in de Biesbosch''

Schriftelijke vragen ''Wilde bijen in gevaar door wildgroei buitenlandse honingbijenkasten in de Biesbosch''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 14-8-2020

Toelichting

Uit een artikel van de Telegraaf op 14 augustus 2020 (*) blijkt dat Nationaal Park De Biesbosch overspoeld wordt door honingbijenkasten van voornamelijk buitenlandse imkers, met alle gevolgen van dien voor de wilde bijen. Staatsbosbeheer sloeg vorig jaar nog alarm over het ontbreken van wet- en regelgeving waardoor regulering niet mogelijk is. Volgens Staatsbosbeheer vormen deze bijen een bedreiging voor hun wilde soortgenoten. Ook vrezen lokale imkers voor de import van bijenziektes.

In 2019 ging het om maar liefst 2.500 bijenkasten, maar ondanks dit enorme aantal ontbreekt er nog altijd wet- en regelgeving om de wildgroei te kunnen reguleren. De verwachting is dan ook dat het aantal bijenkasten in 2020 nog hoger gaat uitvallen. Deze bijenkasten zijn van voornamelijk buitenlandse imkers die gebruik maken van de mazen in de wet.

Om deze onwenselijke situatie aan te pakken, wordt over een paar weken een ’bijenberaad’ gehouden met als doel beleid op te stellen. Bij het beraad zijn o.a. Staatsbosbeheer, gemeenten en imkers aanwezig.

De PVV maakt zich zorgen over het welzijn van de wilde bijen, aangezien zij van onmisbare waarde zijn voor de productie van grote aantallen voedingsgewassen en daardoor een zeer belangrijke rol vervullen m.b.t. de voedselproductie.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Kunt u aangeven (indien mogelijk) wat tot nu toe de gevolgen zijn geweest van de wildgroei aan buitenlandse honingbijenkasten voor de stand van wilde bijen in de provincie Zuid-Holland? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Is er bij het ‘bijenberaad’ ook een afvaardiging van de provincie Zuid-Holland aanwezig? Zo nee, waarom niet?

3) Waar liggen voor de provincie Zuid-Holland mogelijkheden om, in samenspraak met lokale imkers en relevante partners, regulerend beleid op te stellen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Kunt u aangeven wat de provincie Noord-Brabant onderneemt inzake deze problematiek, of er tussen beide provincies overleggen zijn en zo ja, wat deze overleggen hebben opgeleverd? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. H. de Vree  (PVV Zuid-Holland)                       

J. Mooiman   (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) “Buitenlandse bijeninvasie Biesbosch” (Telegraaf, 14-8-2020)