Schriftelijke vragen ''Geef ondernemers, ook Decathlon, de vrijheid om te ondernemen!''

Schriftelijke vragen ''Geef ondernemers, ook Decathlon, de vrijheid om te ondernemen! ''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 2-9-2020

Toelichting

Decathlon is al bijna 20 jaar actief in Nederland en heeft inmiddels 20 Nederlandse vestigingen. In een tweetal gemeenten in Zuid-Holland (Schiedam en Den Haag) zou Decathlon graag een nieuwe perifere vestiging openen, maar wordt Decathlon beperkt door het huidige provinciale detailhandelsbeleid. De besturen van de betreffende  gemeenten zelf zouden graag zien dat Decathlon zich in hun stad vestigt. Op 3 juli 2019 is er zelfs een motie in Provinciale Staten (PS) aangenomen die het college oproept de verzoeken tot ontheffing op de Verordening Ruimte van de gemeente Schiedam voor Decathlon conceptstore als onderdeel van Sportpark Harga te honoreren. Ondanks dat de motie is aangenomen, weigeren Gedeputeerde Staten (GS) deze uit te voeren.

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de vestiging van Decathlon geen aantoonbare significante risico’s van onaanvaardbare leegstand of verslechtering van de leefbaarheid zou veroorzaken. Nu blijkt ook uit onderzoek van Locatus(*) dat de maatregelen die de Provincie Zuid-Holland treft om nieuwvestigingen van Decathlon in Den Haag en Schiedam te voorkomen, niet bijdragen aan het voorkomen van onaanvaardbare leegstand en aantasting van de leefbaarheid. Het weren van Decathlon uit de periferie heeft geen merkbare invloed op de sportzaken in het centrum.

Uit de landelijke ontwikkeling en de 5 cases van Decathlon zoals genoemd in het onderzoek blijkt dat het aantal sportwinkels in centrumgebieden als algemene tendens sterk terugloopt. Een aanwijsbare, directe relatie met de opening van Decathlon winkels in de periferie is er echter niet. Locatus kent ook geen specifiek ander onderzoek waaruit wel een oorzakelijk verband zou blijken en vind deze ook niet terug in het onderhavige dossier en de specifiek daarin beantwoorde distributieplanologische onderzoeken. Ook ziet Locatus geen resultaten of analyses waaruit een zinvolle bijdrage van het verbieden van de Decathlon winkels aan de beleidsdoelen van de provincie zou kunnen worden gevonden. Het tegendeel is wel aangetoond, in die zin dat in geen van de steden waar Decathlon een perifere vestiging heeft geopend het aantal sportzaken sterker is teruggelopen dan gemiddeld. Bijna alle vestigingslocaties deden het juist beter dan gemiddeld.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Bent u bekend met het onderzoek van Locatus en de berichtgeving daarover in het AD Waterweg (**)? Zo nee, waarom niet?  

2) Bent u het met de PVV eens dat de bevindingen en conclusies uit het onderzoek van Locatus (nogmaals) zeer scherp aantonen dat de gewenste vestigingen van Decathlon géén onaanvaardbare leegstand of verslechtering van de leefbaarheid teweeg brengen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Bent u het met de PVV eens dat het te gek voor woorden is dat de Provincie Zuid-Holland het ondernemers nu al meer dan zes jaar moeilijk maakt, en dat deze casus zo spoedig mogelijk dient te worden opgelost met het toestaan van de gewenste vestigingen van Decathlon? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) De gemeente Schiedam wacht al jaren op de komst van Decathlon. Ook de gemeente Den Haag is duidelijk: Decathlon is welkom. Bent u het met de PVV eens dat de lokale democratie zeer goed in staat is om haar eigen afwegingen te maken, dat de lokale democratie dient te worden gerespecteerd, en dat er juist met hen dient te worden gecommuniceerd i.p.v. simpelweg ontwikkelingen verbieden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Er loopt momenteel een zaak van Den haag, Schiedam en Decathlon tegen het besluit van de Provincie om geen ontheffingen te verlenen. Wat is uw college van plan te doen indien de Raad van State de provincie in het ongelijk stelt? Worden de ontheffingen dan wel verleend aan Den Haag en Schiedam? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) Locatus rapport - Locatiemogelijkheden detailhandel in sportartikelen

(**) https://www.ad.nl/waterweg/vestiging-decathlon-zorgt-niet-voor-onaanvaardbare-leegstand-in-centrum-van-schiedam~a0cfb658/

Lees ook:

https://www.ad.nl/waterweg/pvv-zuid-holland-in-de-bres-voor-komst-decathlon-naar-schiedam~a7f4ce9f/