Schriftelijke vragen ''Zo spoedig mogelijk stoppen met verbranding biomassa''

Schriftelijke vragen ''Zo spoedig mogelijk stoppen met verbranding biomassa''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 10-10-2020

Toelichting

Uit een bericht van de Trouw op zaterdag 10 oktober 2020 (*) blijkt dat 35 kritische wetenschappers maar liefst 10 bevindingen geven die de conclusie ondersteunen dat het zeer ongewenst is om energie op te wekken door het verbranden van biomassa.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 23 september jongstleden diende ondergetekende motie vreemd M942 in met de titel “Verbranding van biomassa als energiebron ongewenst” waarin een aantal zaken worden benoemd die ook door de 35 kritische wetenschappers naar voren worden geschoven.

In dat licht verbaast het de PVV enorm dat het College een negatief stemadvies gaf inzake onze motie M942, die mede daardoor uiteindelijk ook werd verworpen.

Hoewel onze fractie de democratische besluitvorming op 23 september respecteert, wil ondergetekende aan het College van Gedeputeerde Staten onderstaande vragen stellen.

Vragen

1) Als eerste wordt door de wetenschappers naar voren geschoven dat als we de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 willen halen, CO2 verlaagt moet worden wat het beste kan door bomen niet te verbranden, maar te laten doorgroeien, aangezien zij juist CO2 opslaan.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Als tweede schuiven de wetenschappers naar voren dat bij de verbranding van biomassa per eenheid geproduceerde energie 16 procent meer CO2 vrijkomt dan bij steenkool en 94 procent meer dan bij gas. Deze CO2 zou over tientallen jaren weer in bomen kunnen zijn opgenomen, maar volgens de wetenschappers schieten we daar nu niets mee op.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Als derde geven de wetenschappers aan dat hout als energiebron heel veel land vereist, omdat planten maar een paar procent van de zonne-energie opvangen en vastleggen. Biomassa levert per vierkante meter in vergelijking met zonnepanelen, aardgas en kernenergie weinig energie op.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Als vierde leggen de wetenschappers uit dat de zogenoemde “korte koolstofcyclus” een illusie is en dat het wetenschappelijk is vastgesteld dat het gebruik van houtige biomassa in plaats van fossiele brandstof voor energie de CO2 in de atmosfeer voor dertig tot meer dan honderd jaar verhoogt.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Als vijfde stellen de wetenschappers dat binnen de EU de CO2 uitgestoten bij het verbranden van geïmporteerde biomassa (het merendeel) nergens hoeft te worden meegeteld, wat resulteert in een volledig verkeerd beeld.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Als zesde weerleggen de wetenschappers het veelgebruikte argument inzake snoeiafval en stellen zij dat bij verbranding alle CO2 metéén wordt uitgestoten en dat rottend hout in tien jaar maar een kwart tot een derde van zijn CO2 uitstoot. Bovendien zou een groot deel van de CO2 nooit vrijkomen, maar worden vastgelegd in de bodem.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Als zevende geven de wetenschappers aan dat de claim dat het bij houtige biomassa om restafval gaat, onjuist is en dat maar 12 procent van het hout voor geïmporteerde houtpellets restafval uit bossen bevat.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

8) Als achtste stellen de wetenschappers dat biomassa enorme (Rijks)subsidies gebruikt voor een laagwaardig product, terwijl die subsidie juist voor hoogwaardige producten gebruikt zou moeten worden.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

9) Als negende schuiven de wetenschappers naar voren dat subsidiëring voor energiedoeleinden de markt voor hoogwaardigere producten uit o.a. zaagsel (zoals spaanplaten en linoleum) verstoort en leidt tot meer houtkap.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

10) Als laatste geven de wetenschappers aan dat het omzetten van bestaand multi-functioneel bos naar energiegewassen of snelgroeiend hout in monoculturen een vorm is van landgebruik met veel negatieve milieu- en biodiversiteitseffecten.

Deelt de gedeputeerde deze bevinding? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

11) Kunt u, kijkende naar alle tien de bevindingen van de 35 kritische wetenschappers, zo gedetailleerd mogelijk aangeven waarom u tijdens de PS-vergadering op 23 september jongstleden een negatief stemadvies gaf? En bent u bereid als onze fractie deze motie nogmaals zou indienen een ander stemadvies te geven? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRON

(*) https://www.trouw.nl/opinie/tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden~bc634523/