Schriftelijke vragen ''Gevolgen CO2-heffing voor Zuid-Hollandse economie''

Schriftelijke vragen: ''Gevolgen CO2-heffing voor Zuid-Hollandse economie''

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten

Datum: 12-11-2020

Toelichting

Uit een bericht van de Telegraaf op dinsdag 10 november 2020 (*) blijkt dat vakbond CNV zeer bezorgd is voor de economische gevolgen van de voorgenomen nationale CO2-heffing door het kabinet Rutte-III. De vakbond vreest dat industriële bedrijven hun productie verplaatsen naar het buitenland, waardoor er in Nederland tienduizenden banen verloren gaan en niet alleen bij multinationals, maar tevens bij toeleveranciers. Eerder spraken ook al ondernemingsraden van twaalf grote chemische bedrijven hun zorg uit over de voorgenomen plannen.

Hoewel het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de heffing wordt versoepeld vanwege de coronacrisis, wordt die wel gewoon volgend jaar ingevoerd en is de verwachting dat de heffing in 2024 echt gevolgen gaat hebben voor bedrijven.

Als wordt gekeken naar onze provincie, is bv. de Zuid-Hollandse industrie goed voor maar liefst 16% van de banen in de Nederlandse industrie. Uit het rapport ''Sectorrapport industrie Zuid-Holland'' (2018) blijkt echter dat over de gehele linie nu al een daling in het aantal banen zichtbaar is in de industrie in Zuid-Holland. (**)

De PVV vindt het dan ook ronduit verbijsterend dat voor een niet werkende oplossing, kostbare werkgelegenheid op het spel wordt gezet, helemaal omdat onze samenleving in een coronacrisis zit die zowel op korte, als langere termijn de economie zwaar zal treffen.

Ondergetekende wil dan ook de volgende vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Kunt u aangeven wat eventuele gevolgen zijn op korte en langere termijn voor de Zuid-Hollandse economie als een nationale CO2-heffing wordt ingevoerd? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details, waaronder sectorspecifieke informatie.

2) Deelt u de mening dat deze heffing schieten is met een kanon op een mug, waarbij onze nu al kwetsbare economie extra wordt getroffen en kostbare werkgelegenheid verloren gaat? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Mocht het antwoord op vraag 2 “Ja” zijn, bent u dan bereid zo snel mogelijk het kabinet op te roepen deze plannen van tafel te halen en juist meer in te zetten op het behoud van werkgelegenheid? Zo nee, waarom niet?   

J. Mooiman (PVV Zuid-Holland)

BRONNEN

(*) CNV: ’C02-heffing kost duizenden banen’ (Telegraaf, 10-11-2020)

(**) https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/1855/eindversie_sectorrapport_industrie_zuid-holland.pdf