Aangenomen Motie - Nieuw geheimhoudingsprotocol met transparantie voorop

De PVV pleit voor meer transparantie in het openbaar bestuur. We hebben samen met D66 een motie ingediend voor een nieuw geheimhoudingsprotocol met transparantie voorop en met als doel zoveel mogelijk informatie in de openbaarheid te laten komen. De motie is unaniem aangenomen! 


Motie: Nieuw geheimhoudingsprotocol met transparantie voorop   

Onderwerp: Vaststelling besluitvorming warmtelevering Leidse regio

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-12-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Het warmtedossier zich kenmerkt door continuerende geheimhouding, waardoor veel besluiten zijn genomen gebaseerd op geheime informatie;
  • De rapporteur Groot project Warmteleiding stelt dat de motivatie op basis waarvan PS enkele malen hebben besloten, al dan niet op voorstel van GS en/of een commissie, geheimhouding op te leggen op documenten en andere schriftelijke informatie soms wel erg mager is.

Overwegende dat:

  • Transparantie in het openbaar bestuur van groot belang is;
  • Geheimhouding veelal wordt opgelegd omdat economische of financiële belangen in het geding zouden zijn, maar niet altijd nader gespecificeerd wordt van welke partijen deze belangen worden geschaad en wat de belangen globaal inhouden (zonder mogelijk gevoelige details weer te geven);
  • De grote hoeveelheid geheimhoudingsbesluiten op gespannen voet staat met het behartigen van publieke belangen.

Dragen het college op:

  • Samen met PS een geheimhoudingsprotocol te creëren met als doel meer transparantie waarbij de noodzaak van geheimhouding duidelijk beargumenteerd kan worden én dat erop is gericht zoveel mogelijk informatie in de openbaarheid te laten komen;
  • Hierbij de lessen te betrekken die geleerd zijn van de geheimhouding op het warmtedossier.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J.Mooiman (PVV)
  2. L.J.M.W. Neijenhuis (D66)