Verkiezingsprogramma 2023

Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid (PVV) in Zuid-Holland. Net als in de voorgaande 12 jaar gaan wij ons opnieuw voor u, inwoner van onze mooie provincie, inzetten. Dat is wel nodig in een provincie die te maken heeft met de vele al dan niet verzonnen of door de overheid veroorzaakte crises van deze tijd: de energiecrisis, de migratiecrisis, de klimaatcrisis, de mobiliteitscrisis, de woningcrisis en de stikstofcrisis.

Een onderwerp dat in de afgelopen jaren al speelde en in de komende tijd zeker blijft terugkomen is de instroom van gelukszoekers en de huisvesting daarvan, waardoor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog langer worden. Met de komst van de gelukszoekers komt ook de islamitische ideologie ons land binnen. Een ideologie die haaks staat op onze westerse normen en waarden en die een grote bedreiging vormt voor onze vrijheden. Elk jaar meer. De PVV verzet zich daar als enige partij tegen.

Onderwerpen als klimaat, stikstof, natuur, de files op de provinciale wegen en rijkswegen, de hoogte van de motorrijtuigenbelasting, die voor een flink deel door de Provincie wordt bepaald, en het maar matige openbaar vervoer in onze provincie vragen natuurlijk ook onze aandacht.

Er wordt nog te weinig gedaan om de overvolle wegen te ontlasten. Dat hoeft niet alleen met meer asfalt te gebeuren, goed openbaar vervoer helpt ook, vooral in de meer stedelijke gebieden. De PVV wil niet alleen meer asfalt, maar ook meer parkeerplaatsen bij stations en fijnmaziger openbaar vervoer.

De provincie kijkt nog steeds niet naar een vestigingsplaats voor een kernreactor maar is nog steeds op zoek naar locaties voor onrendabele windturbines. Nog steeds dringt niet door dat we het met windturbines en zonnepanelen niet gaan redden.

U, als inwoner van de provincie, komt nauwelijks voor in de stukken die wij te lezen krijgen. De provincie denkt te weten wat goed voor u is en heeft geen belangstelling voor wat u er zelf van vindt.

Er is de komende tijd veel te doen. Daarvoor hebben we u nodig, niet alleen in verkiezingstijd.

Stem PVV op woensdag 15 maart!

Henk de Vree
Lijsttrekker PVV Zuid-Holland

WONEN

In Zuid-Holland heerst een grote woningnood. De vraag naar woningen is enorm. Landelijk is het woningtekort al opgelopen naar meer dan 330.000 woningen. De woningen die nog wél beschikbaar zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen zijn mede door schaarste naar recordhoogte gestegen. Het tekort aan woningen is extra hoog bij onze starters, jongeren en ouderen. Het is van belang dat er de komende jaren flink wordt doorgebouwd in onze provincie.

De PVV steunt de ambitie om tot 2030 meer dan 235.000 woningen in Zuid-Holland bij te bouwen. Dat komt neer op een toename van 14% ten opzichte van de huidige woningvoorraad. Bij de bouw van al die woningen zetten we ook in op het behouden van de leefbaarheid in onze provincie.

Om deze aantallen te realiseren is het van belang dat de provincie kansrijke locaties zoals Bleizo-West oppakt en niet langer blokkeert. Op deze goed bereikbare locatie tussen Zoetermeer en Lansingerland kunnen op korte termijn 4000 tot 6000 woningen worden bijgebouwd, maar de provincie zet vooralsnog liever in op windturbines in plaats van woningen. Wat de PVV betreft gaan we juist zo snel mogelijk aan de slag met het bouwen van van hoognodige woningen voor onze inwoners.

Ook willen we dat de provincie de onhoudbare situatie omtrent de opvang van statushouders en de instroom van asielzoekers bij het Rijk aan de kaak stelt. Onze woningmarkt piept en kraakt, en met de toenemende asielinstroom wordt de druk steeds groter. Dit kan zo niet langer.

Zo moeten Nederlanders jarenlang wachten voordat zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, terwijl statushouders in vrijwel alle Zuid-Hollandse gemeenten met voorrang een sociale huurwoning krijgen. Dit veroorzaakt oneerlijke verdrukking alsmede een barrière om de woningnood op te lossen. Wat de PVV betreft krijgen statushouders dan ook geen voorrang meer, en pakken we het probleem bij de oorzaak aan.

Economie

Een gezonde economie is van groot belang om de welvaart van onze burgers te waarborgen. De provincie heeft wat de PVV betreft een faciliterende rol waar zij economische groei op lokaal en regionaal niveau stimuleert. De provincie dient  ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen. We willen ondernemers met zo min mogelijk regels belasten en het MKB laten bloeien. Ook grote ondernemingen en multinationals zijn en blijven welkom. Niet in de weg liggen voor kansen maar juist kansen pakken.  

De economie is niet alleen bedrijvigheid zelf, maar een totaalpakket waar verschillende belangrijke elementen grote invloed op hebben. Neem onze wegen, om economische vooruitgang te boeken zijn investeringen in onze infrastructuur onmisbaar. Ook openbaar vervoer netwerken dienen goed onderhouden te worden en waar mogelijk uitgebreid om de opgaven van de toekomst aan te kunnen.

De PVV richt zich op economische groei; indien maatregelen om economische groei te bevorderen tevens een duurzaam effect teweegbrengen dan is dat mooi meegenomen, maar duurzaamheid op zich zou geen economisch doel moeten zijn. Duurzaamheid maakt zaken veelal duur voor ondernemers en inwoners. De PVV Zuid Holland zet alles op alles om onze provincie ook in de toekomst te kunnen laten concurreren. Samen zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de economische motor van Nederland blijft. 

Verkeer en vervoer

Filevorming is nog steeds een heel groot probleem in Nederland. In de provincie Zuid-Holland staan we dagelijks op meer dan 40% van onze wegen in de file. Koploper in Nederland zijn we. De PVV wil allereerst de lokale en regionale knelpunten gaan aanpakken. Daarnaast blijven we ons hard maken voor grotere projecten, bijvoorbeeld voor een goede bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek en het middengebied van de Zuidplaspolder. We willen zorgen voor een betere doorstroming waardoor al onze gebieden bereikbaar en leefbaar blijven.

De PVV is erg gelukkig met de aanwezigheid van de Rotterdam The Haque Airport, een vliegveld dat voorziet in een grote reeds lang bestaande behoefte. Met ruim 1,6 miljoen passagiers per jaar zorgt het vliegveld voor een goede nationale- en internationale bereikbaarheid van onze provincie. Daarbij moet niet vergeten worden dat er jaarlijks vierduizend medische spoedvluchten plaatsvinden van en naar RTHA. Een luchthaven om trots op te zijn. De PVV is dan ook groot voorstander van de realisatie van een (light)railverbinding tussen Den Haag en RTHA.

Veiligheid op de weg en in het openbaar vervoer is en blijft een speerpunt in het programma van de PVV. Veiligheid in het openbaar vervoer kan verbeteren door meer controleurs in te zetten. Ook zetten we in op veilige haltes. Op de provinciale wegen zal verbetering van het zicht door het verplaatsen van bomen en/of struikgewas, het vervangen van de huidige verlichting door ledverlichting en het plaatsen van reflectiepaaltjes de verkeersveiligheid sterk ten goede komen. Onze doelstelling is nul verkeersdoden per jaar.

Energie

De PVV staat voor een realistisch energiebeleid waar energiezekerheid, een lage energierekening en technologische vooruitgang centraal staan. We zetten in op efficiënte en slimme oplossingen die weinig ruimte nodig hebben en ons prachtige Nederlandse landschap sparen.

De PVV ziet dan ook niets in schijnoplossingen zoals windturbines. Windturbines veroorzaken overlast, brengen schade toe aan het landschap, en draaien op subsidie. Daarnaast is het zo dat windturbines slechts een zeer marginale bijdrage leveren aan de energievraag van Zuid-Holland, maar wél veel schaarse ruimte nodig hebben.

Ook zijn wij tegen de verbranding van biomassa om energie op te wekken. Bij de verbranding van biomassa komt per eenheid geproduceerde energie 16 procent meer CO2 vrij dan bij steenkool en 94 procent meer dan bij gas. Deze vorm van energieopwekking heeft het stempel ‘’duurzaam’’ gekregen maar is dit geenszins. Tegelijkertijd worden voor de verbranding van biomassa wereldwijd bossen gekapt die o.a. in Nederlandse biomassacentrales verdwijnen. Geen goede zaak.

De PVV investeert liever in effectieve en slimme oplossingen die ons verder brengen. Zo pleit de PVV voor een actieve inzet ten aanzien van het realiseren van een kerncentrale in onze provincie. De laatste decennia is er veel vooruitgang geboekt aangaande de efficiëntie en veiligheid van kernenergie en deze energievorm kan dan ook een stevige bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen van nu en de toekomst.

Naast nieuwe oplossingen pleit de PVV ervoor dat men de oude schoenen nog niet wegwerpt voordat men nieuwe heeft. De huidige vormen van energie opwekking bewijzen ons al decennialang op stabiele wijze grote diensten. Voor de PVV is het helder; met een verantwoordelijke blik vooruit naar een efficiënte en leefbare toekomst voor ons mooie Zuid-Holland.

Klimaat, natuur en stikstof

De PVV is trots op het prachtige groen dat de provincie te bieden heeft. Onze provincie heeft mooie recreatiegebieden, natuurgebieden en stadsparken. De PVV blijft er dan ook voor pleiten om vooral in te zetten op het behoud en onderhoud hiervan. Het groene hart is een belangrijke plek voor rust en recreatie en dat wij willen wij graag zo houden voor onze inwoners. 

Bij groen horen uiteraard dieren. Volgens het college leven er tienduizenden ganzen teveel in onze provincie. Deze dieren mogen wat de PVV betreft niet worden afgeschoten! Ook voor de smient, de zwanen, de hazen en alle andere dieren moet worden gekeken naar diervriendelijke oplossingen. Alleen indien noodzakelijk mag er worden overgegaan tot afschot.

Bij de dieren horen ook de bijen en de vlinders. De bij is niet alleen van onschatbare waarde voor de natuur, ze bestuift ook nog eens 75% van onze voedingsgewassen. De PVV heeft zich hard gemaakt voor de instandhouding van de bij en zal zich blijven inzetten om initiatieven te steunen om de bijenstand gezond te houden.

Onze agrariërs dienen te worden betrokken bij besluiten die de veeteelt, land-, en akkerbouw aangaan. Laat deze ondernemende koplopers op het gebied van innovatie de leiding nemen. Zij hebben nu te maken met een overheid die hen weg wil hebben. Strenge regels voor een niet-bestaand probleem als stikstof, voor verandering van het klimaat, dat zich echt niet met een CO2-thermostaatknop laat sturen en voor de kwaliteit van water en lucht die beide nog nooit zo schoon zijn geweest.

Bestuur en Middelen

Sinds 2008 voert de provincie Zuid-Holland de ranglijst aan van provincies met de hoogste motorrijtuigenbelasting. De provincie heeft voor 2023 een forse verhoging van de opcenten doorgevoerd. De PVV wil een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. De automobilist is geen melkkoe. Dus minder belasting voor de inwoners van Zuid-Holland door te snijden in de taken van de provincie en het provinciaal bestuur. De verwachting is dat met de invoering van het rekeningrijden de motorrijtuigenbelasting door een algemene belasting die voor elke inwoner geldt, zal worden vervangen. De PVV zal zich blijven inzetten voor belastingverlaging in welke vorm dan ook.

Iedereen heeft het recht om te weten waar ons belastinggeld aan besteed wordt. Dankzij de PVV heeft de provincie een openbaar declaratie- en subsidieregister. Zo kan iedere burger van Zuid-Holland zien wat leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten declareren, en welke subsidies de provincie uitkeert. De controle op subsidiestroom is evenwel onder de maat. Zo worden op dit moment alleen subsidies boven de 25.000 euro getoetst. Toetsing zou voor alle subsidies moeten gelden.

Democratisering van Nederland zou ook plaats moeten vinden in de provincie; wij willen dat u straks de Commissaris van de Koning en uw eigen burgemeester kiest. Het initiatief van gemeentelijke herindelingen dient van onderaf te komen. De PVV pleit voor de invoering van bindende referenda.

Cultuur

De PVV is trots op onze Nederlandse cultuur. Bevrijdingsdag, Sinterklaas, Pasen, Goede vrijdag en Koningsdag. Het zijn typische voorbeelden van Nederlandse feestdagen die onze cultuur verrijken en die de PVV koestert. Zo zal de PVV er ook komende jaren voor strijden dat Zwarte Piet zwart blijft. Dat Dodenherdenking geen moment van schreeuwen wordt en dat iedereen zich op Bevrijdingsdag vrij mag voelen.

Onderdeel van onze cultuur is uiteraard ook ons erfgoed. Er zijn nog 228 echte molens te vinden in Zuid-Holland en als het aan de PVV ligt dan staan die er over honderd jaar nog. Of bijvoorbeeld de Mariënhof in Westmaas, een prachtig pand dat mede dankzij de inzet van de PVV nog vele jaren bewonderd kan worden. Erfgoed moet behouden blijven. 

Wat geeft onze trots nu beter weer dan een fier wapperende Nederlandse vlag? De PVV wil dat de Nederlandse vlag op alle overheidsgebouwen uithangt. Ook bij het provinciehuis dient de Nederlandse vlag gehesen te zijn om een ieder die binnen komt te laten zien, dat hier volgens de Nederlandse normen en waarden met elkaar om wordt gegaan. Het dragen van een hoofddoek heeft niets te maken met de Nederlandse cultuur en zal dus ook niet worden geaccepteerd bij een functie binnen het provinciehuis.

KANDIDATENLIJST PROVINCIALE STATEN 2023

1          Henk de Vree                         Hardinxveld-Giessendam

2          Jeremy Mooiman                  Zoetermeer

3          Ed Braam                                Rijswijk

4          Brian van der Graaf             Dordrecht

5          Tessa Dulfer                          Papendrecht

6          Cock de Vogel                       Zoetermeer

7          Harm Groenendijk              Hendrik-Ido-Ambacht

8          Saskia Rutten                       Dordrecht

9          Philip Glerum                       Rotterdam

10        Petrit van der Spoel           Gorinchem

11        Stefan Smits                         Zoetermeer