Motie Meer toezichthoudend personeel MerwedeLingeLijn

Motie: Meer toezichthoudend personeel MerwedeLingeLijn

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 5-2-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Qbuzz, reizigersorganisaties en vakbonden aangeven dat het (sociale) veiligheidsniveau op en rond de MerwedeLingeLijn is gedaald, en het aantal zwartrijders fors is toegenomen;
 • Qbuzz, reizigersorganisaties en vakbonden aangeven dat dit mede komt doordat het Definitief Programma van Eisen Openbaar Vervoer Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DAV) voorschrijft dat de trefkans medewerker in de trein minimaal 66% van alle ritten in elke maand moet zijn, i.p.v. de verplichting om op elke trein, aanvullend op de machinist, toezichthoudend personeel in te zetten;
 • Toezichthoudend personeel dat een functie heeft voor het toezicht in de trein en in staat is om reizigers zonodig te assisteren bij het in- en uitstappen, informatie te geven aan reizigers, reizigers indien nodig aan te spreken op hun gedrag, al dan niet met assistentie op te treden in geval van incidenten van onschatbare waarde is voor het bevorderen van de (sociale) veiligheid;

Overwegende dat:

 • Alle betrokken partijen hoge waarde hechten aan (sociale) veiligheid op en rond de MerwedeLingeLijn en dit ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Sociale veiligheid een belangrijk aspect is van de kwaliteit van het openbaar vervoer, voor zowel reizigers als medewerkers;
 • Qbuzz heeft aangegeven een ‘’trefkans medewerker in de trein’’ van 100% te onderschrijven;
 • Provinciale partners waarde hechten aan het verbeteren of op zijn minst behouden van het afgesproken veiligheidsniveau en het aanzien van de stations en stationsomgeving;
 • Om maximaal effect van de inspanningen van betrokken partijen te bereiken het noodzakelijk is om integrale afspraken te maken over het verbeteren of op zijn minst behouden van het afgesproken veiligheidsniveau en het aanzien van de stations en de stationsomgeving;

Verzoeken het college:

 • Met Qbuzz in gesprek te treden over mogelijkheden om het percentage ‘’trefkans medewerker in de trein per rit’’ te verhogen, met een streven naar een verhoging tot 100%, en de uitkomsten van dit gesprek te delen met de staten;

En gaan over tot de orde van de dag!  

 • J. Mooiman (PVV)
 • M. Bakx (50PLUS)
 • W.A. de Groot (FVD)
 • E. Persenaire (GO)
 • B. Privé (GP)