Motie Zo snel mogelijk stoppen met biomassa als energiebron

Motie: Zo snel mogelijk stoppen met biomassa als energiebron

Onderwerp: Biomassacentrales

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1-7-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Er in de Provincie Zuid-Holland wordt gedaan aan bijstook van biomassa (hout) in kolencentrales;
 • De bijstook van biomassa (hout) in kolencentrales op korte en lange termijn een verwaarloosbaar tot negatief effect heeft op o.a. de door de Provincie Zuid-Holland gehanteerde klimaatdoelen.

Overwegende dat:

 • De Provincie Zuid-Holland zelf aangeeft dat het verstoken van biomassa ter discussie staat;
 • Verschillende wetenschappers aangeven dat de bijstook van biomassa in kolencentrales zorgt voor een hogere CO2-uitstoot dan als gewoon kolen worden gebruikt;
 • In het coalitieakkoord ‘’Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023’’ staat dat biomassacentrales niet de voorkeur hebben;
 • De Sociaal-Economische Raad adviseert om zo snel mogelijk te stoppen met het subsidiëren van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte.

Verzoeken het college:

 • Alle subsidies voor het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte op zo kort mogelijke termijn stop te zetten en geen nieuwe subsidies te verstrekken;
 • De bijstook van biomassa (hout) in de Provincie Zuid-Holland tegen te gaan.

En gaan over tot de orde van de dag!  

 • Mooiman (PVV)
 • M. Bakx (50Plus)
 • H.K. van Viegen (PvdD)