Motie Verbranding van biomassa als energiebron ongewenst

Motie: Zo snel mogelijk stoppen met biomassa als energiebron

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 23-9-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Er in de Provincie Zuid-Holland verbranding van biomassa plaatsvindt ten behoeven van de opwek van elektriciteit en warmte;
  • Het PBL stelt dat het verbranden van biomassa, ook in grotere, moderne installaties, per eenheid energie, meer uitstoot genereert dan een vergelijkbare gasgestookte installatie; (*)
  • De SER stelt dat laagwaardige toepassingen van biomassa, zoals verbranding voor elektriciteitsopwekking of warmte, zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd. (**)

Overwegende dat:

  • De verbranding van biomassa negatieve effecten heeft op de door de Provincie Zuid-Holland gehanteerde doelstellingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit;
  • Het PBL stelt dat de groeiende vraag naar hout risico geeft op kaalslag en verlies aan kwaliteit van bossen en biodiversiteit;
  • DNV GL in haar rapport(***) gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat verbranding van biomassa schadelijker is dan verbranding van gas of kolen;
  • De SER adviseert om subsidies voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte zo snel mogelijk af te bouwen.

Verzoeken het college:

  • Het standpunt te hanteren dat verbranding van biomassa voor elektriciteitsopwekking of warmte ongewenst is;
  • Géén subsidies te verstrekken voor verbranding van biomassa voor elektriciteitsopwekking of warmte.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)

BRONNEN:

(*) Planbureau voor de Leefomgeving - Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

(**) Sociaal-Economische Raad - Advies Biomassa in balans

(***) DNV GL – Gevolgen van de inzet van biomassa voor elektriciteit en warmte productie op emissies naar de lucht