Motie Enquéte Warmtedossier

Motie: Enquéte Warmtedossier

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14-10-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • De Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten (PS) onderzoek heeft gedaan naar het besluitvormingsproces inzake het WbR en de informatievoorziening daarover aan PS, en dat daarover op 3 juli 2020 het Rekenkamer rapport ‘’Leiding onder druk’’ is gepubliceerd;
 • Ondanks dat het bovengenoemde rapport zeer waardevol is voor PS, er nog steeds onduidelijkheden heersen over hoe bepaalde zaken in het verleden zijn gelopen, gezien het feit dat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Overwegende dat:

 • Het van groot belang is om opheldering te verkrijgen over de zaken die nu nog onduidelijk zijn, zodat lering kan worden getrokken voor de toekomst;
 • Het daarvoor wenselijk is dat er nader onderzoek wordt gedaan naar het gevoerde provinciale bestuur bij het warmtedossier en de samenwerking die de Provincie Zuid-Holland aanging met de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR);
 • De provinciewet Provinciale Staten de mogelijkheid biedt ook zelf een onderzoek in te stellen naar het door Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur;
 • Nadere regels met betrekking tot een dergelijk onderzoek voorafgaand bij verordening moeten worden gesteld.

Spreken als hun mening uit:

 • Dat een Statenonderzoek moet worden uitgevoerd naar het gevoerde bestuur bij het warmtedossier en de samenwerking die de Provincie Zuid-Holland aanging met de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR), conform artikel 151a van de Provinciewet.

Verzoeken het Fractievoorzittersoverleg:

 • In overeenstemming met artikel 151a, lid 8 van de provinciewet een verordening op te stellen met betrekking tot dit onderzoek. In de verordening wordt in ieder geval geregeld:
  • De samenstelling van de onderzoekscommissie
  • De onderzoeksvragen
  • De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd
  • De wijze waarop de onderzoekscommissie wordt ondersteund en/of waarop ambtelijke bijstand wordt verleend
  • Het budget van de onderzoekscommissie
 • Deze verordening ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten uiterlijk in de eerste PS-vergadering van 2021.

En gaan over tot de orde van de dag.  

1. J. Mooiman (PVV)

2. W.M. Bakx (50Plus)

3. H.M.M. Hoogerwerf (PvdD)

4. J. van Pareren (FvD)

5. M. Çelik (DENK)

6. C.E. Persenaire (Groep GO)