Motie Tijdpad opheffen geheimhouding warmtedossier

Motie: Tijdpad opheffen geheimhouding warmtedossier

Onderwerp: Vaststelling besluitvorming warmtelevering Leidse regio

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16-12-2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Het warmtedossier zich kenmerkt door continuerende geheimhouding, waardoor veel besluiten zijn gebaseerd op geheime informatie;
  • De geheimhouding meermaals is verlengd, waardoor deze in veel gevallen al jarenlang duurt.

Overwegende dat:

  • Transparantie in het openbaar bestuur van groot belang is voor de uitvoering van de taken van PS en de informatievoorziening richting onze burgers;
  • Het daarom noodzakelijk is dat de resterende geheime stukken in het warmtedossier zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.

Dragen het college op:

  • Een tijdpad te creëren waaruit duidelijk naar voren komt wanneer volgens GS welke informatie in de openbaarheid kan worden gebracht om uiteindelijk tot een einde van de geheimhouding op het warmtedossier te komen.

En gaan over tot de orde van de dag!  

  1. J. Mooiman (PVV)