Voorrang woningzoekenden oneerlijk

PVV heeft geprobeerd om de oneerlijke toewijzing voor statushouders en asielzoekers, die 5 jaar mogen blijven, te veranderen. Dak- en thuislozen blijven hierdoor achter het net vissen. Helaas geen meerderheid in de Staten. Collegepartijen houden elkaar angstvallig vast.

Motie: Stop handhaving op taakstelling Zuid-Hollandse gemeenten inzake huisvesting statushouders    

Onderwerp: Jaarstukken 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 16 juni 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • Gemeenten een jaarlijkse taakstelling hebben om statushouders te huisvesten en de provincie een toezichthoudende rol vervult;
  • Op blz. 119 van de Jaarstukken 2020 valt te lezen dat de provincie rekening hield met de Coronacrisis, waardoor een gemeente niet steeg op de interventieladder als deze i.i.g. 70% van de taakstelling wist te realiseren;
  • Eind 2020 een aantal van 36 gemeenten de taakstelling hebben gehaald en de overige gemeenten zich bevinden in een fase van de interventieladder, waarvan acht gemeenten in de fase “afspraken maken” (fase 3);
  • Het Rijk en het COA eind 2020 de Nederlandse gemeenten hebben laten weten dat zij 27.000 statushouders moeten huisvesten in 2021;
  • Er in Zuid-Holland een enorm woningtekort is, alsmede uit een recent verschenen adviesrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat het huizentekort door allerlei factoren alleen maar verder oploopt en in 2025 voor heel Nederland 419.000 huizen betreft;
  • Veel Zuid-Hollanders jaren op een wachtlijst moeten staan om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en deze wachttijd waarschijnlijk de komende jaren verder stijgt.

Overwegende dat:

  • Ondanks de bij constatering 2 genoemde ‘Coronaversoepeling’, de steeds problematischer wordende woningcrisis het noodzakelijk maakt om het provinciale toezichtsregime nog veel verder te versoepelen.

Verzoeken GS om:

  • Te stoppen met de handhaving op de taakstelling die Zuid-Hollandse gemeenten opgelegd krijgen met betrekking tot het huisvesten van statushouders;
  • Het Rijk te verzoeken om de taakstelling voor de huisvesting van statushouders stop te zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Zuid-Hollandse gemeenten.

En gaan over tot de orde van de dag.

  1.  E.G.T. Braam (PVV Zuid-Holland)