Motie Onderzoek effecten van inspanningen klimaatakkoord en circulariteit op woningbouw en beheer infrastructuur

Motie: Onderzoek effecten van inspanningen klimaatakkoord en circulariteit op woningbouw en beheer infrastructuur                       

Onderwerp: Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14-7-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • De provincie Zuid-Holland gebonden is aan het klimaatakkoord, waarbij het akkoord afspraken kent voor de periode tot 2030 en een commitment voor de periode tot 2050;
  • De provincie Zuid-Holland te maken heeft met een enorme woningbouwcrisis, alsmede een structureel tekort inzake beheer en onderhoud vanwege extra eisen aan infrastructuur door besluiten vanuit duurzaamheidsambities voor CO2-reductie en circulariteit;
  • Er ten aanzien van woningbouw ook met duurzaamheidsambities rekening gehouden moet worden.

Overwegende dat:

  • Duurzaamheidsambities geen afremmende werking mogen hebben inzake broodnodige woningbouw, alsmede beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

Dragen het college op:

  • Bij al haar huidige en toekomstige inspanningen inzake het klimaatakkoord en circulariteit in kaart te brengen wat de exacte effecten zijn voor de realisatie van de woningbouwopgave, alsmede beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur.

 En gaan over tot de orde van de dag!     

  1. J. Mooiman (PVV)
  2. T.F. Dulfer (PVV)
  3. E.G.T. Braam (PVV)