Aangenomen_Motie Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak woningbouwcrisis

Motie: Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak woningbouwcrisis

Onderwerp: Kadernota 2022-2025 en Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14-7-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • De provincie Zuid-Holland te maken heeft met een enorme woningbouwopgave;
 • Landelijk het woningtekort al is opgelopen naar meer dan 330.000 woningen;
 • Er momenteel in alle segmenten en voor alle doelgroepen forse tekorten zijn;
 • Het college een aantal instrumenten hanteert, zoals subsidieregelingen en de Vliegende Brigade, om de realisatie van woningbouwprojecten te ondersteunen;
 • Middelen voor het versnellen van woningbouw na 2023 sterk aflopen.

Overwegende dat:

 • Gemeenten vanwege o.a. de stijgende uitgaven voor gedecentraliseerde taken alsmede de omvang van de bouwopgave vaak niet de financiĆ«le middelen hebben om de woningnood volledig aan te pakken;
 • Uit onderzoek van het Rijk naar voren is gekomen dat er zonder financiĆ«le steun aan gemeenten onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen;
 • Het college reeds een aantal instrumenten hanteert, maar dat budgetten aflopen en het gezien de prangende woningnood wenselijk is dat er meer steun voor de woningbouwopgave wordt geboden.

Dragen het college op:

 • Bij de Begroting 2022 nieuwe voorstellen te doen, inclusief budgetvoorstel, teneinde de woningbouw in onze provincie verder te stimuleren en gemeenten waar nodig nog meer te ondersteunen.

En gaan over tot de orde van de dag!  

 1. J. Mooiman (PVV)
 2. E.G.T. Braam (PVV)
 3. R.M. Bedijn (PvdA)
 4. A. van Hunnik (GL)
 5. K. Bouchtaoui (VVD)