Aangenomen_Motie Bij nieuw kabinet pleiten voor voortvarende aanpak woningnood

Motie: Bij nieuw kabinet pleiten voor voortvarende aanpak woningnood

Onderwerp: Woonbarometer 2020, regionale woningbouwprogramma's 2020 en actualisatie 2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 22-9-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • De provincie Zuid-Holland te maken heeft met een enorme woningbouwopgave;
 • Landelijk het woningtekort al is opgelopen naar meer dan 330.000 woningen;
 • Er momenteel in alle segmenten en voor alle doelgroepen forse tekorten zijn;
 • Het tekort aan woningen momenteel een van de meest prangende thema’s is in onze samenleving.

Overwegende dat:

 • Uit onderzoek van het Rijk naar voren is gekomen dat er zonder financiële steun aan gemeenten onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen;
 • Er volgens het onderzoek een investering van 20 miljard euro nodig is;
 • Het demissionaire kabinet op Prinsjesdag bekend maakte weliswaar 1 miljard euro te investeren, maar dat dit geld ter vervanging dient van de reeds uitgeputte woningbouwimpuls uit 2019;
 • Er, mede vanwege de demissionaire status van het kabinet, tijdens Prinsjesdag geen ingrijpende plannen zijn gepresenteerd om de huidige woningnood aan te pakken;
 • Een volgend kabinet fors aan de slag moet om de woningnood voortvarend aan te pakken, en dat daarvoor structurele financiële middelen nodig zijn.

Dragen het college op:

 • Bij een nieuw kabinet te pleiten voor een voortvarende aanpak van de woningnood, en ervoor te pleiten dat het Rijk daar structureel toereikende financiële middelen voor beschikbaar stelt.

En gaan over tot de orde van de dag!  

 1. J. Mooiman (PVV)