Motie Integrale benadering voor mogelijkheden Bleizo-West

Motie: Integrale benadering voor mogelijkheden Bleizo-West

Onderwerp: Locatie Bleizo-West, gemeente Lansingerland in samenwerking met gemeente Zoetermeer

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 2-2-2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • Bleizo-West momenteel door de Provincie Zuid-Holland primair wordt benaderd voor de bouw van windturbines, waardoor een verdere integrale ontwikkeling van het gebied niet mogelijk is;
 • Lansingerland invulling heeft gegeven aan haar inspanningsverplichting door actief op zoek te zijn geweest naar een initiatiefnemer voor het realiseren van 12 MW aan windenergie;
 • De vele beperkingen die voorkomen uit ruimtelijke regelgeving de ontwikkeling van windturbines op Bleizo bemoeilijkt en dat geïnteresseerde exploitanten zijn afgehaakt;
 • De provincie Zuid-Holland te maken heeft met een enorme en prangende woningbouwopgave;
 • Landelijk het woningtekort al is opgelopen naar meer dan 330.000 woningen, en er momenteel in alle segmenten en voor alle doelgroepen forse tekorten zijn;
 • De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer recent het Ontwikkelperspectief Bleizo-West hebben gepresenteerd, waarin de bouw van 4000 tot 6000 woningen wordt voorzien, waarvan een aanzienlijk aandeel sociaal en betaalbaar.

Overwegende dat:

 • Het van belang is om de invulling van het gebied integraal te benaderen met het nodige evenwicht voor de verschillende (prangende) maatschappelijke opgaven, en dat een alternatieve en slimme ruimtelijke invulling van de energieopgave hand in hand kan gaan met de bouw op Bleizo-West;
 • Bleizo-West uit circa 66 hectare bestaat die in gemeentelijk bezit zijn én waarop vrijwel geen stikstofbeperkingen gelden, waardoor het gebied zeer kansrijk is voor woningbouw;
 • Direct aan Bleizo-West het hooggewaardeerde station Lansingerland-Zoetermeer ligt, waarmee het gebied een sterke vervoerswaarde heeft en kan voorzien in de mobiliteitsbehoefte van toekomstige bewoners;
 • In de nabijheid van het gebied veel kansen voor werkgelegenheid en onderwijs liggen; zo bevindt zich vlakbij Bleizo-West het Horti Science District alsmede het Dutch Innovation Park, met onder andere een vestiging van de Haagse Hogeschool;
 • De betrokken partijen de noodzaak van de verschillende maatschappelijke opgaven blijven onderschrijven, en dat juist omwille van het voorkomen van stilstand op de actuele thema’s een alternatieve en slimme ruimtelijke invulling van het gebied nodig is.

Dragen het college op:

 • Een wijziging van de omgevingsverordening voor te bereiden waarmee op Bleizo-West ook de mogelijkheid tot woningbouw wordt geschapen;
 • Daarbij tevens een alternatieve oplossing voor de energieopgave aan PS te presenteren en indien noodzakelijk wijzigingen in de omgevingsverordening aan PS voor te leggen;
 • Provinciale Staten voor het einde van de huidige bestuursperiode de voorstellen te doen toekomen.

En gaan over tot de orde van de dag!  

 1. J. Mooiman (PVV)                                      
 2. H.R. Oosterop (D66)
 3. J.H. Haasnoot (50Plus)  
 4. M. Çelik (DENK)