Schriftelijke vragen "Provincie moet pas op de plaats maken" (11-4-2023)

Toelichting

Uit een bericht van het Algemeen Dagblad (*) blijkt dat de provincie Zuid-Holland de gemeenten Goeree-Overflakkee en Barendrecht keihard op de vingers heeft getikt, omdat zij achterlopen met het huisvesten van statushouders.

Goeree-Overflakkee moet 83 statushouders huisvesten, maar is niet verder gekomen dan 35. En Barendrecht moet 78 statushouders onderdak bieden, maar heeft nog 41 plekken openstaan.

Mocht het Goeree-Overflakkee niet lukken om voor 1 juli 2023 de taakstelling te halen, dan begint de provincie de procedure tot indeplaatsstelling, zoals die in Barendrecht al loopt, waarbij de provincie zelf maatregelen neemt op kosten van de betreffende gemeenten.

De PVV is zeer ontstemd over deze gang van zaken. Gemeenten worden geconfronteerd met enorme woningtekorten, alsmede grote financieel-economische onzekerheden en doen hun best om te roeien met de riemen die ze hebben. Daarbij komt dat we in een tijd leven waarin je bijna struikelt over bestuurders die het hebben over een “nieuwe bestuurscultuur”. De provincie zou, alles overziend, juist zoveel mogelijk begrip moeten hebben voor de onmogelijke situatie waarin veel gemeenten verkeren, wat voor een behoorlijk deel wordt veroorzaakt door het Rijk dat nog altijd onvoldoende doet om het aantal asielmigranten dat naar ons land komt fors in te perken.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat het dreigen van gemeenten in een tijd met grote woningtekorten en financieel-economische onzekerheden, niet alleen leidt tot onbegrip en verstoorde bestuurlijke relaties, maar ook volstrekt onrealistisch is, aangezien de Nederlandse grenzen nog altijd wagenwijd openstaan? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Zijn er de afgelopen maand nog meer gemeenten geweest die door de provincie op de vingers zijn getikt inzake het huisvesten van statushouders en staan er voor de nabije toekomst nog meer gesprekken met gemeenten op de agenda? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Kunt u een inschatting geven van de kosten die de gemeente Barendrecht voor haar kiezen gaat krijgen, nu is gekozen voor de indeplaatsstelling? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Deelt u de mening dat uw voorstel om o.a. extra sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor statushouders, terwijl er veel woningzoekenden zijn die al jaren op een woning wachten, niet alleen volstrekt oneerlijk is, maar ook tot onnodige maatschappelijke spanningen leidt? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat het advies aan gemeenten om woningen te huren of te kopen uit de vrije sector, teneinde statushouders te huisvesten, niet alleen oneerlijk is richting woningzoekenden die al jaren op een woning wachten, maar ook de financiële positie van gemeenten verslechterd met alle gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening, in het verlengde van de vorige twee vragen, dat dergelijke maatregelen niet bijdragen aan het beheersbaar maken van het migratieprobleem en deze zelfs verergeren? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Kunt u aangeven wanneer de provincie genoemde adviezen, inclusief mensen tijdelijk onderbrengen in hotels en leegstaand vastgoed inzetten als flexwoning, richting gemeenten heeft uitgesproken t.b.v. de vele dak- en thuislozen, alsmede mensen die al jaren op woonruimte zitten te wachten? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

8) Bent u bereid, kijkende naar de politieke aardverschuiving die de Provinciale Statenverkiezingen hebben veroorzaakt, alsmede uw demissionaire status, om gemeenten die moeten roeien met de riemen die ze hebben in onzekere tijden, niet meer lastig te vallen met “dwang en drang” als zij moeite hebben om hun taakstelling te halen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

J.H. de Vree (PVV Zuid-Holland)

 

BRON

(*) https://www.ad.nl/goeree-overflakkee/provincie-wil-actie-goeree-overflakkee-moet-meer-doen-om-vergunninghouders-onderdak-te-bieden~a154fdc9/