Motie "Dag van de dialoog" (PS-vergadering 27-6-2018)

Titel : Dag van de dialoog

Datum PS : 27-06-2018

Voordrachtnr. : 7098

Onderwerp : Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2018,

Constaterende dat:

• Tijdens het gesprek met raadsleden van MRDH-gemeenten op 13 juni jongstleden, is gebleken dat er grote behoefte is aan periodieke gesprekken tussen gemeenteraadsleden uit de provincie en de Provinciale Statenleden van Zuid-Holland;
• Raadsleden en een groot aantal Statenleden hebben aangegeven dat er momenteel kansen blijven liggen door het gebrek aan periodieke communicatie tussen gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden.

Overwegende dat:

• De provincie veel waarde hecht aan transparantie, betrokkenheid en samenwerking;
• Door een jaarlijks te organiseren “Dag van de dialoog”, zowel coalitie als oppositie in gemeenten en de provincie de kans krijgen om het gesprek met elkander aan te gaan;
• Lokale gemeentelijke partijen middels deze dag beter vertegenwoordigd zijn bij Provinciale Staten.

Verzoeken het college:

• In samenwerking met Provinciale Staten jaarlijks een “Dag van de dialoog” te organiseren waarop de dialoog wordt gefaciliteerd tussen gemeenteraadsleden in Zuid-Holland en leden van Provinciale Staten.

En gaan over tot de orde van de dag.

J. Mooiman                       E. Braam
PVV Zuid-Holland            PVV Zuid-Holland