Verkiezingsprogramma 2019

Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland. Net als in de voorgaande 8 jaar gaan wij ons opnieuw voor u, inwoner van onze mooie provincie, inzetten. Een onderwerp dat in de afgelopen jaren al speelde en in de komende tijd zeker blijft terugkomen is de instroom van gelukszoekers en de huisvesting daarvan, waardoor de wachtenlijsten voor sociale huurwoningen langer worden. Met de komst van de gelukszoekers komt ook de verderfelijke islamitische ideologie ons land in. Een ideologie die haaks staat op onze westerse normen en waarden en een grote bedreiging vormt voor onze vrijheden. Zie ook het PVV initiatiefwetsvoorstel verbod op islamitische uitingen. Onderwerpen als de kostbare duurzame verbouwing van het Provinciehuis, het klimaatakkoord dat ons allemaal op enorme kosten gaat jagen, de files op de provinciale en rijkswegen, de hoogte van de motorrijtuigenbelasting, die voor een flink deel door de Provincie wordt bepaald, en het openbaar vervoer in onze provincie vragen natuurlijk ook onze aandacht. En dat is maar een deel van de zaken waarmee we ons bezig houden. De rode draad die deze onderwerpen met elkaar verbindt, is geld. Uw geld.

De Provincie doet haar best om op uw kosten te laten zien hoe een klimaatneutraal Provinciehuis er uit moet gaan zien en geeft gelukszoekers voorrang als het om huisvesting gaat. Dit zijn punten waarop de PVV fel tegengas biedt. Alleen de verbouwing van het Provinciehuis kost al meer dan 50 miljoen euro. Er wordt nog te weinig gedaan om de overvolle wegen te ontlasten. Dat hoeft niet alleen met meer asfalt te gebeuren, goed openbaar vervoer helpt ook alsmede de aanleg van fietssnelpaden. De PVV wil meer asfalt, meer parkeerplaats bij stations en fijnmaziger openbaar vervoer. U, als inwoner van de provincie, komt nauwelijks voor in de stukken die wij te lezen krijgen. Het provinciale toverwoord is duurzaamheid. Maar geloof ons, de enige daadwerkelijke actie van ‘onze’ overheid is het heffen van belastingen en het plaatsen van onrendabele windturbines. Terwijl mogelijk toekomstige oplossingen als een kerncentrale ons heel lang van schone energie zou voorzien. Er is de komende tijd veel te doen. We zullens ons blijven inzetten om uw belangen te behartigen. 

Stem PVV op woensdag 20 maart!

Henk de Vree
Lijsttrekker PVV Zuid-Holland

Verkeer en vervoer

Filevorming is nog steeds een heel groot probleem in Nederland. In de provincie Zuid-Holland staan we dagelijks op meer dan 40 % van onze wegen in de file. Koploper in Nederland zijn we, in de file top-50 van Rijkswaterstaat. De PVV wil allereerst de lokale en regionale knelpunten gaan aanpakken. Geen grote projecten, maar kleinschalige oplossingen, die zullen leiden tot een betere doorstroming van het verkeer.

Zuid-Holland is de economische motor van Nederland. Die motor moet kunnen blijven draaien. Dat gaat alleen lukken bij een gezonde infrastructuur. Investeringen in die infrastructuur zullen een noodzaak zijn en blijven en de PVV staat daar volledig achter.

Het aanleggen van al maar meer wegen zal zeker wel leiden tot een vermindering van het fileprobleem, maar gaat dit zeker niet oplossen. Dit probleem behoeft een bredere aanpak: zoals bijvoorbeeld een beter, goedkoper en gevarieerder openbaar vervoer (monorail, lightrail, waterbus en meer (vracht)vervoer over water. Vervanging van de bruggen door tunnels en/of aquaducten. Hierop zal de PVV steeds weer de aandacht blijven vestigen. Het moet anders in onze provincie. Niet blijven steken in ouderwetse methodes. Het moet frisser, moderner.

De fiets kan er mede aan bijdragen, dat de druk op de autowegen vermindert. Een uitgebreid  interregionaal (snel)fietspaden-plan is hiervoor noodzakelijk. De PVV heeft aan de ontwikkeling en de start hiervan in de provincie Zuid-Holland al eerder haar steun aan gegeven. Het openbaar vervoer in de diverse regio van Zuid-Holland moet naadloos op elkaar aan gaan sluiten. Het moet goed toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen als gehandicapten en senioren.  De PVV blijft voorstander van de verkrijgbaarheid van het losse kaartje.

Tolheffing is en blijft een doorn in het oog van de PVV. De PVV wil tolvrije tunnels, reeds bestaand (Kiltunnel) of nog te realiseren (Blankenburgtunnel). De PVV is erg gelukkig met de aanwezigheid van de Rotterdam The Haque Airport, een vliegveld dat voorziet in een grote reeds lang bestaande behoefte. De PVV is dan ook groot voorstander van de realisatie van een (light)railverbinding tussen Den Haag en RTHA. 

Veiligheid

Veiligheid op de weg en in het openbaar vervoer is en blijft een speerpunt in het programma van de PVV. Veiligheid in het openbaar vervoer kan verbeteren door meer  controleurs, handhaving, preventief fouilleren. Ook de modernisering van de halteplaatsen van het openbaar vervoer zal tot een grotere veiligheid leiden. Veiligheid op de weg is te verbeteren door een variabele snelheidsbeperking op regionale wegen in te voeren. Hard waar het kan en langzaam waar dat moet, om op die manier tot een betere doorstroming te komen. Verbetering van het zicht realiseren op regionale wegen door het verplaatsen van bomen en/of struikgewas, een verbeterde verlichting, het plaatsen van reflectie paaltjes en het afsnijden van bochten.

Economie

De PVV is van mening dat onze provincie aantrekkelijk dient te blijven om in te wonen én om in te werken. Een gezonde economie is van groot belang om de welvaart van onze burgers te waarborgen. De provincie Zuid-Holland heeft wat de PVV betreft een faciliterende rol waar zij economische groei op lokaal en regionaal niveau stimuleert. Het is dan ook van essentieel belang dat de provincie ondernemers de ruimte geeft om te blijven ondernemen. Ondernemers met zo min mogelijk regels belasten en het midden- en kleinbedrijf laten floreren. Ook grote ondernemingen en multinationals zijn en blijven welkom. Niet in de weg liggen voor kansen maar juist kansen pakken.  

De economie is natuurlijk niet alleen bedrijvigheid zelf, maar een totaalpakket waar verschillende belangrijke elementen grote invloed op hebben. Neem onze wegen, om economische vooruitgang te boeken zijn investeringen in onze infrastructuur onmisbaar. Ook OV netwerken dienen goed onderhouden te worden en waar mogelijk uitgebreid om de opgaven van de toekomst aan te kunnen. Naast vervoer staat tevens wonen direct in verbinding met de economie. De prognoses zijn dat onze bevolking de komende jaren blijft stijgen; de provincie moet gemeenten daarom de mogelijkheid bieden om te bouwen naar behoefte. Ook op de kantorenmarkt zou de provincie open moeten staan voor initiatieven van ondernemers. Denk aan het faciliteren van de herbestemmingen van kantoren naar woningen. 

De PVV richt zich op de gezondheid van de economie zelf; indien maatregelen om economische groei te bevorderen tevens een duurzaam effect teweeg brengen dan is dat mooi meegenomen, maar duurzaamheid op zich zou geen economisch doel moeten zijn. Duurzaamheid maakt het voornamelijk erg duur voor ondernemers en voor onze inwoners. De PVV Zuid Holland zet alles op alles om onze provincie ook in de toekomst te kunnen laten concurreren. Samen zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de economische motor van Nederland blijft. 

Ruimtelijke ordening

De provincie Zuid-Holland is een mooie plek om in te wonen, werken en recreëren. We moeten goed houden wat goed is, maar ook niet schromen om de uitdagingen die voor ons liggen op te pakken. De provincie staat voor een aantal grote opgaven op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening. De komende jaren zal er veel bijgebouwd moeten worden om onze inwoners een plek te kunnen bieden. Nu al kennen de Zuid-Hollandse gemeenten jarenlange wachtlijsten om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Onze jongeren, starters en ouderen hebben hierdoor grote moeite met het vinden van een geschikt onderkomen. Hier komt bij dat het provinciale college blijft inzetten op de opvang van statushouders en gemeenten dwingt om dit ook te blijven doen. Op deze manier wordt het onze eigen inwoners alleen maar moeilijker gemaakt en draaien zij ook nog eens op voor de kosten van de opvang en voorzieningen. De PVV zegt genoeg is genoeg. Stel onze woningen beschikbaar aan onze eigen mensen die deze hard nodig hebben en stop met de opvang van statushouders! Het gros van de landen en buurlanden waar statushouders en asielzoekers vandaan komen zijn veilig en de PVV zet dan ook in op zo spoedige mogelijke remigratie van degene die hier al zijn. 

Naast de woningopgave kent Zuid-Holland ook een economische opgave. Onze economie moet nu en in de toekomst kunnen blijven concurreren. Een gezonde economie is immers van groot belang om de welvaart van onze burgers te waarborgen. De provincie Zuid-Holland heeft wat de PVV betreft een faciliterende rol waar zij economische groei op lokaal en regionaal niveau stimuleert. Het is van essentieel belang dat de provincie ondernemers de ruimte geeft om te kunnen ondernemen. Ondernemers met zo min mogelijk regels belasten en het midden- en kleinbedrijf laten floreren. De PVV is van mening dat grote ondernemingen en multinationals welkom zijn en blijven. De provincie moet niet in de weg gaan liggen, maar juist kansen bieden in samenspraak met belanghebbenden. 

Ook recreatie is onmisbaar in een welvarende provincie. De PVV vindt voldoende recreatiemogelijkheden een groot goed en is trots op onze parken en mooie kustlijn waar iedereen terecht kan. Deze mooie plekken moeten worden gekoesterd. Aan de kust is plaats voor levendigheid; strandhuisjes, strandtenten en entertainment aan de kust leveren hieraan een goede bijdrage.

Energie

De PVV kijkt graag vooruit en is voorstander van innovatie. Schonere manieren van energie opwekken dan nu de praktijk is, dienen grondig te worden bekeken. De PVV gaat voor échte oplossingen. Voor ons is het van groot belang dat het opwekken van energie op rendabele wijze kan gebeuren. Innovatieve projecten dienen sterk onderbouwd te worden om degelijke afwegingen te kunnen maken, goede oplossingen zijn immers zelfredzaam. De PVV ziet dan ook niets in schijnoplossingen zoals windturbines. Windturbines zijn niet rendabel en worden draaiende gehouden met belastinggeld. Ook is het zo dat windturbines slechts een zeer marginale bijdrage leveren aan de energievraag van Zuid-Holland. De PVV investeert liever in onderzoek naar effectieve en rendabele oplossingen dan dat wij onze inwoners belasten met inefficiënte technologieën die veel geld kosten. 

Het college sluit ondertussen met allerlei belanghebbenden, behalve met de burger die de rekening krijgt, dure akkoorden voor de energietransitie. De door het college gemaakte afspraken zullen de economie en de werkgelegenheid van Zuid-Holland echter niet ten goede komen. De afspraken zullen rampzalig uitpakken voor zowel ondernemers als inwoners. Zo stijgen de kosten van de energietransitie volgend jaar al met 153 euro per gemiddeld huishouden! Een stijging door verkeerde maatregelen en de burger is het slachtoffer. De PVV is van mening dat er juist verantwoordelijke en goed onderbouwde besluiten moeten worden genomen en laat zich niet opjagen door van bovenaf opgelegde EU quota’s. 

De PVV staat voor een sterke economie en de energie sector maakt daar een belangrijk deel van uit. Het is tijd dat reële alternatieven zoals kernenergie en restwarmte serieus worden bekeken. De laatste decennia is er veel vooruitgang geboekt aangaande de efficiëntie en veiligheid van kernenergie en deze energievorm kan dan ook een sterke bijdrage leveren aan het oplossen van de uitdagingen van de toekomst. De PVV is ook voorstander van het gebruik van restwarmte. Op deze manier kan de warmte die anders in de grond verdwijnt opnieuw worden gebruikt om Zuid-Holland te voorzien van energie. Naast deze nieuwe oplossingen pleit de PVV er voor dat men de oude schoenen nog niet wegwerpt voordat men nieuwe heeft. De huidige vormen van energie opwekking bewijzen ons al decennialang op stabiele wijze grote diensten. Voor de PVV is het helder; met een verantwoordelijke blik vooruit naar een efficiënte en schone toekomst voor ons mooie Zuid-Holland.

Gezonde leefomgeving

Zuid-Holland, grotendeels gelegen onder zeeniveau, is een waterrijke provincie met alle voor- en nadelen van dien. Wateroverlast is ons niet vreemd, onze provincie moet tegen daartegen beschermd worden. Denk aan het tegengaan van overstromingen. Het grondwater dient nauwlettend in de gaten te worden gehouden om de veiligheid te waarborgen. De provincie dient zorg te dragen voor adequaat beheer van een gezonde drinkwatervoorziening.

Veiligheid staat bij de PVV hoog in het vaandel. Zo is mede op initatief van de PVV nieuw provinciaal beleid tot stand gekomen op het gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving. De PVV is bereid om hiervoor ook in de toekomst extra middelen voor vrij te maken.

Groen

De PVV is trots op het prachtige groen dat onze provincie te bieden heeft. Onze provincie heeft mooie recreatiegebieden, natuurgebieden en stadparken. De PVV blijft er dan ook voor pleiten om vooral in te zetten op het behoud en onderhoud hiervan. De PVV zal zich in blijven zetten voor het Buijtenland van Rhoon, het gebied dat als groene compensatie dient voor de tweede maasvlakte. De inwoners en agrariërs in het gebied moeten zelf de regie blijven houden. De provincie moet hier mogelijkheden creëren en faciliteren, niet de regie overnemen.

Bij groen horen uiteraard dieren. Volgens het college leven er tienduizenden ganzen teveel in onze provincie. Deze dieren mogen wat de PVV betreft niet worden afgeschoten! Ook voor de smient, de zwanen, de hazen en alle andere dieren moet worden gekeken naar diervriendelijke oplossingen. Alleen indien noodzakelijk mag er worden overgegaan tot afschot.

Bij de dieren horen ook de bijen en de vlinders. De bij is niet alleen van onschatbare waarde voor de natuur, ze bestuift ook nog eens 75% van onze voedingsgewassen. De PVV heeft zich hard gemaakt voor de in stand houding van de bij en zal zich blijven inzetten om initatieven te steunen om de bijenstand gezond te houden.

Onze agrariërs dienen te worden betrokken bij besluiten die de veeteelt, land-, en akkerbouw aangaan. Laat deze ondernemende koplopers op het gebied van innovatie de leiding nemen. De PVV is de partij die dierenwelzijn altijd blijft verdedigen. 

De ruiterroutes in de provincie dienen goed onderhouden te worden. Knelpunten moeten worden aangepakt en wegen en ruiterpaden moeten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden.

Cultuur

De PVV is trots op onze Nederlandse cultuur. Bevrijdingsdag, Sinterklaas, Pasen, Goede vrijdag en Koningsdag. Het zijn typische voorbeelden van Nederlandse feestdagen die onze cultuur verrijken en die de PVV koestert. Zo zal de PVV er ook komende jaren voor strijden dat Zwarte Piet zwart blijft. Dat Dodenherdenking geen moment van schreeuwen wordt en dat iedereen zich op Bevrijdingsdag vrij mag voelen.

Onderdeel van onze cultuur is uiteraard ook ons erfgoed. Er zijn nog 228 echte molens te vinden in Zuid-Holland en als het aan de PVV ligt dan staan die er over honderd jaar nog. Of bijvoorbeeld de Mariënhof in Westmaas, een prachtig pand dat mede dankzij de inzet van de PVV nog vele jaren bewonderd kan worden. Erfgoed moet behouden blijven.

Wat geeft onze trots nu beter weer dan een fier wapperende Nederlandse vlag? De PVV wil dat de Nederlandse vlag op alle overheidsgebouwen uithangt. Ook bij het provinciehuis dient de Nederlandse vlag gehesen te zijn om een ieder die binnen komt te laten zien, dat hier volgens de Nederlandse normen en waarden met elkaar om wordt gegaan. Het dragen van een hoofddoek heeft niets te maken met de Nederlandse cultuur en zal dus ook niet worden geaccepteerd bij een functie binnen het provinciehuis.

Bestuur en Middelen

Kerntaken van de provincie zijn ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. De PVV staat voor een inperking van de taken van de provincie; dat betekent dat er zoveel mogelijk taken teruggaan naar gemeentelijk of nationaal niveau. Naast een vermindering van de taken van de provincie staat de PVV ook voor afslanking van de bestuurlijke organisatie van de provincie. 

Democratisering van Nederland vindt ook plaats in de provincie; wij willen dat u straks de Commissaris van de Koning en uw eigen burgemeester kiest. Het initiatief van gemeentelijke herindelingen dient van onderaf te komen. De bevolking van de gemeenten spreekt zich daarover uit bij een referendum. De PVV pleit voor de invoering van bindende referenda. 

Sinds 2008 voert de provincie Zuid-Holland de ranglijst aan van provincies met de hoogste motorrijtuigenbelasting. De provincie heeft een verhoging van de opcenten doorgevoerd, ingaande 2020. De PVV wil een verlaging van de motorrijtuigenbelasting, de automobilist is geen melkkoe. Dus minder belasting voor de inwoners van Zuid-Holland door te snijden in de taken van de provincie en het provinciaal bestuur.

Het uitkeren van subsidies wordt fors naar beneden bijgesteld. Controle op de subsidiestroom is onder de maat. Ook subsidies onder de € 25.000,00 dienen te worden getoetst.

Iedereen heeft het recht om te weten waar ons belastinggeld aan besteed wordt. Dankzij de PVV heeft de provincie een openbaar declaratieregister en openbaar subsidieregister. Zo kan iedere burger van Zuid-Holland zien wat leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten declareren, en welke subsidies de provincie uitkeert.

De provinciale reserves lopen op naar de 1 miljard. Reserveringen voor provinciale projecten dienen tot een minimum te worden beperkt. Indien de algemene reserve de 50 miljoen overstijgt, dan dient het meerdere aan de inwoners te worden terugbetaald.
kandidatenlijst Provinciale Staten 2019

1          Henk de Vree                         Hardinxveld-Giessendam

2          Bart Privé                               Den Haag

3          Ed Braam                                Rijswijk

4          Jeremy Mooiman                  Zoetermeer

5          Tessa Dulfer                           Papendrecht

6          Dan van Leeuwen                 Dordrecht

7          Harm Groenendijk                Hendrik-Ido-Ambacht

8          Rene van Beek                       Den Haag

9          Philip Glerum                         Rotterdam

10        Arno Stoop                              Zoetermeer

11        Saskia Rutten                         Dordrecht

12        Bart Bouman                          Dordrecht

13        Marco van den Boomgaard  Zoetermeer

14        Marcel Hokke                         Vlaardingen

15        Anita Verweij                          Nissewaard

16        Dick Kaffa                               Den Haag

17        Peter Smitskam                     Zoetermeer

18        Peter van der Velden           Nissewaard

19        Rob Helweg                            Dordrecht

20        Maurice Meeuwissen           Rotterdam